Bảng vàng thành tích

Chúc mừng bạn Trần Hoàng Long, đã đạt 900 điểm TOEIC.

Chúc mừng bạn Trần Hoàng Long, đã đạt 900 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 22/11/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Đặng An Khánh, đã đạt 650 điểm TOEIC.

Chúc mừng bạn Đặng An Khánh, đã đạt 650 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 25/10/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Lương Tuyết Nhi, đã đạt 580 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Lương Tuyết Nhi, đã đạt 580 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 17/11/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Đoàn Trường Lãm, đã đạt 600 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Đoàn Trường Lãm, đã đạt 600 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 11/10/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Hồng Ngọc Quan, đã đạt 530 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Hồng Ngọc Quan, đã đạt 530 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 8/11/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Lê Văn Khánh. Đã đạt 705 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Lê Văn Khánh, đã đạt 705 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 18/11/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Nguyễn Trọng Nhân. Đã đạt 525 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Nguyễn Trọng Nhân. Đã đạt 525 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 01/10/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Võ Hà Mai Trang. Đã đạt 710 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Võ Hà Mai Trang. Đã đạt 710 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 16/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Lê Thọ Hải. Đạt 440 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Lê Thọ Hải. Sinh viên Học Viên Hàng Không đã đạt 440 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 28/09/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Lê Hoàng Bảo Sơn. Đã đạt 655 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Lê Hoàng Bảo Sơn. Đã đạt 655 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 06/10/2017 tại IIG Việt Nam

Main menu