Bảng vàng thành tích

Chúc mừng bạn Nguyễn Tất Anh Khoa đã đạt 730 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Nguyễn Tất Anh Khoa, đã đạt 730 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 9/2/2018 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Phan Qia Hân đã đạt 880 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Phan Qia Hân, đã đạt 880 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 2/2/2018 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Dương Thanh Tùng đã đạt 930 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Dương Thanh Tùng, đã đạt 640 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 3/2/2018 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Nguyễn Bách Thuận đã đạt 930 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Nguyễn Bách Thuận, đã đạt 930 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 23/1/2018 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Võ Văn Lâm đã đạt 505 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Võ Văn Lâm, đã đạt 505 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 4/2/2018 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Trần Hoàng Long, đã đạt 900 điểm TOEIC.

Chúc mừng bạn Trần Hoàng Long, đã đạt 900 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 22/11/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Đặng An Khánh, đã đạt 650 điểm TOEIC.

Chúc mừng bạn Đặng An Khánh, đã đạt 650 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 25/10/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Lương Tuyết Nhi, đã đạt 580 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Lương Tuyết Nhi, đã đạt 580 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 17/11/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Đoàn Trường Lãm, đã đạt 600 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Đoàn Trường Lãm, đã đạt 600 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 11/10/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Hồng Ngọc Quan, đã đạt 530 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Hồng Ngọc Quan, đã đạt 530 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 8/11/2017 tại IIG Việt Nam.