Uncategorized

Bạn Tình đã trúng tuyển công ty Nước Ngoài nhờ tự tin Giao Tiếp Tiếng Anh

Lê Thị Tình là học viên lớp Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Công Việc. Sau khi học xong giai đoạn cơ bản, bạn nộp hồ sơ phỏng vấn ở công ty nước ngoài và trúng tuyển, chuyển công việc sang đây. Sau đó bạn tiếp tục học sang giai đoạn Nâng Cao. Nghe Tình chia …

Bạn Tình đã trúng tuyển công ty Nước Ngoài nhờ tự tin Giao Tiếp Tiếng Anh Read More »

Hiring and training

Từ vựng TOEIC chủ đề Hiring and training

Danh sách từ vựng cần nhớ conduct ˈkɒndʌkt tiến hành on track ɒn træk tập trung = focused generate ˈʤɛnəreɪt tạo ra reject ˈriːʤɛkt từ chối hire ˈhaɪə thuê set up sɛt ʌp thiết lập, tạo dựng keep up with kiːp ʌp wɪð theo kịp, bắt kịp success səkˈsɛs sự thành công look up to …

Từ vựng TOEIC chủ đề Hiring and training Read More »

Từ vựng TOEIC chủ đề Job advertising and recruitment

Danh sách từ vựng cần nhớ Abundant əˈbʌndənt nhiều, phong phú, thừa Commensurate kəˈmɛnʃərɪt tương xứng với accomplish əˈkɒmplɪʃ hoàn thành match mæʧ sự tương xứng, thích hợp accomplishment əˈkɒmplɪʃmənt thành tựu, thành tích profile prəʊfaɪl hồ sơ, tiểu sử bring together brɪŋ təˈgɛðə tập hợp lại/ gia nhập qualification kwɒlɪfɪˈkeɪʃən tư cách, năng lực …

Từ vựng TOEIC chủ đề Job advertising and recruitment Read More »

Từ vựng TOEIC chủ đề CORRESPONDENCE

Danh sách từ vựng cần nhớ Correspondence kɒrɪsˈpɒndəns thư từ, quan hệ thư từ fold fəʊld gấp, gập assemble əˈsɛmbl thu thập, tập hợp layout leɪaʊt sự bố trí, trang trí giấy beforehand bɪˈfɔːhænd sẵn, có sẵn, trước, sớm mention mɛnʃən đề cập complication kɒmplɪˈkeɪʃən sự phức tạp petition pɪˈtɪʃən sự kiến nghị courier kʊrɪə …

Từ vựng TOEIC chủ đề CORRESPONDENCE Read More »

Từ vựng TOEIC chủ đề OFFICE PROCEDURES

Danh sách từ vựng cần nhớ Appreciation əˌpriːʃɪˈeɪʃ(ə)n Sự đánh giá, sự nhận thức Glimpse glɪmps Nhìn lướt qua, thoáng qua Be made of biː meɪd ɒv Được làm bằng Out of aʊt ɒv Hết, không còn Bring in brɪŋ ɪn Mang đến, mang lại Outdated aʊtˈdeɪtɪd Hết hạn, lỗi thời, lạc hậu Casually kæʒjʊəli …

Từ vựng TOEIC chủ đề OFFICE PROCEDURES Read More »