[Buổi 1] 3.1. Part 1 - Bẫy mẹo - Tranh không người