Chúc mừng bạn TRỌNG TIẾN – Đạt TOEIC 635 điểm (Tăng 246 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn TRỌNG TIẾN – Đạt TOEIC 635 điểm (Tăng 246 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn TRỌNG TIẾN – Đạt TOEIC 635 điểm (Tăng 246 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.