Từ vựng TOEIC chủ đề ELECTRONICS

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Electronics 🔈 ɪlɛkˈtrɒnɪks điện tử
disk 🔈 dɪsk đĩa (vi tính, nhạc, …)
facilitate 🔈 fəˈsɪlɪteɪt làm cho cho thuận tiện
network 🔈 nɛtwɜːk mạng lưới
popularity 🔈 pɒpjʊˈlærɪti tính phổ biến, đại chúng
process 🔈 prəʊsɛs xử lý
replace 🔈 rɪˈpleɪs thay thế
revolution 🔈 rɛvəˈluːʃən cuộc cách mạng, đột phá
sharp 🔈 ʃɑːp nhạy bén, thông minh/ đột ngột
skill 🔈 skɪl kỹ năng
software 🔈 sɒftweə phần mềm, chương trình máy tính
store 🔈 stɔː lưu trữ
technical 🔈 tɛknɪkəl thuộc về kỹ thuật, về kỹ thuật

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Khoảng giữa những năm 80, hầu như tất cả các doanh nghiệp Mỹ đều có ít nhất một máy vi tính. Giá của máy tính đã giảm sharply trong vài năm sau đó, giúp cho máy tính được sử dụng phổ biến hơn. Cùng lúc đó, các văn phòng bắt đầu to rely on networks, which facilitated the sharing and processing of data.

Ngày nay, hầu như tất cả các nhân viên văn phòng đều biết sử dụng word processing software và đó là the most popular software. Hầu hết thông tin giờ đây được stored in computer files. Electronics have completely revolutionized the work place. Ngày nay, người lao động dựa vào máy tính, điện thoại, và những electronic devices khác để carry out their job responsibilities. The job skills cần thiết ngày nay khác xa với thời điểm ở quá khứ, bây giờ người lao động cần quen thuộc với việc sử dụng những thiết bị điện tử. Công ty phải thuê những technical workers để maintain máy tính và những thiết bị điện tử khác. Những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại khác trong quá khứ giờ đây có thể được replaced bởi máy tính

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

To: mary@acme.com

From: fred@acme.com

Subject:   software training

 Mary,

As you know, we have decided to replace our old software with a new program that will facilitate our work better. Although the new software is not technically difficult to use, it is significantly different from our old software. The entire staff will need to be trained to use it. Of course, not everyone can attend a training session together, because we need some staff members to be in the office at all times. The trainer suggests that each person attend one training session and one follow-up session. The sessions will last three to four hours each. The trainer can be here once a week. Please develop a training schedule so that everyone can be trained over the next two months. Thank you.

 Fred

To: fred@acme.com

From: mary@acme.com

Subject:   re: software training

 Fred,

I have written up a schedule that will facilitate the training process. There will be eight weekly training sessions all together. Since we have four departments, the easiest way is to send one person from each department to each training session during the first month. Of course it will be a different person each week. We can repeat the process during the second month for the follow up sessions. This way everyone will have a chance to develop their skills on the new software. I am attaching a copy of the schedule. Please let me know what you think.

Mary

1. What is true about the new software?

 A. It’s very expensive.

 B. It’s very different from the old software.

 C. It requires many months of training.

 D. It’s difficult to use.

2. Which staff members will be trained to use the new software?

 A. Fred and Mary only.

 B. Only four of them.

 C. Just one from each department.

 D. All of them.

3. How many training sessions will each person attend?

 A. One.

 B. Four.

 C. Eight.

 D. Two.

4. The word “skills” in the second e-mail is closest in meaning to …………….

 A. ideas

 B. tasks

 C. abilities

 D. opportunities

5. The word “replace” in the first e-mail is closest in meaning to …………….

 A. sell

 B. Change

 C. locate

 D. keep

 

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

1. Why can′t the woman retrieve her file?

 A. She forgot its name.

 B. She doesn’t know how.

 C. It was accidentally deleted.

 D. She can’t remember where it’s stored.

2. Why does she need the file?

 A. To report the news.

 B. To get information about a store.

 C. To do her accounts.

 D. To finish her proposal.

3. What does the man suggest the woman should do?

 A. Figure it out herself.

 B. Improve her skills.

 C. Get help from the IT department.

 D. Let him help her.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer.

1.C 2.C 3.C 4.D 5.C

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer.

1.C 2.B 3.A

Tapescript phần nghe​

W Unfortunately, I don′t have the skills to retrieve this file, and I really need it. I was counting on using it to complete my project proposal.
M Maybe I can help you out. I′m new at this too, but I do know a few things. Are your files stored on the network?
W No, they′re stored on the company ftp site.
M Yes, there′s a special process you have to use, but I′m not sure I can figure it out. You′d better ask someone in the IT department to help you.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents