fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề ELECTRONICS

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Electronics 🔈 ɪlɛkˈtrɒnɪks điện tử
disk 🔈 dɪsk đĩa (vi tính, nhạc, …)
facilitate 🔈 fəˈsɪlɪteɪt làm cho cho thuận tiện
network 🔈 nɛtwɜːk mạng lưới
popularity 🔈 pɒpjʊˈlærɪti tính phổ biến, đại chúng
process 🔈 prəʊsɛs xử lý
replace 🔈 rɪˈpleɪs thay thế
revolution 🔈 rɛvəˈluːʃən cuộc cách mạng, đột phá
sharp 🔈 ʃɑːp nhạy bén, thông minh/ đột ngột
skill 🔈 skɪl kỹ năng
software 🔈 sɒftweə phần mềm, chương trình máy tính
store 🔈 stɔː lưu trữ
technical 🔈 tɛknɪkəl thuộc về kỹ thuật, về kỹ thuật

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Khoảng giữa những năm 80, hầu như tất cả các doanh nghiệp Mỹ đều có ít nhất một máy vi tính. Giá của máy tính đã giảm sharply trong vài năm sau đó, giúp cho máy tính được sử dụng phổ biến hơn. Cùng lúc đó, các văn phòng bắt đầu to rely on networks, which facilitated the sharing and processing of data.

Ngày nay, hầu như tất cả các nhân viên văn phòng đều biết sử dụng word processing software và đó là the most popular software. Hầu hết thông tin giờ đây được stored in computer files. Electronics have completely revolutionized the work place. Ngày nay, người lao động dựa vào máy tính, điện thoại, và những electronic devices khác để carry out their job responsibilities. The job skills cần thiết ngày nay khác xa với thời điểm ở quá khứ, bây giờ người lao động cần quen thuộc với việc sử dụng những thiết bị điện tử. Công ty phải thuê những technical workers để maintain máy tính và những thiết bị điện tử khác. Những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại khác trong quá khứ giờ đây có thể được replaced bởi máy tính

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề ELECTRONICS

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) The calculators are stored in the closet.

(B) The computers are linked by a network.

(C) The technician is replacing a part.

(D) The worker is reading the software manual.


Part 2: Question-Response
Number 2.
How long will it take to replace the hard drive?

(A) Hard drives are expensive.

(B) Our technicians have the skills, don’t worry.

(C) A few hours.


Number 3.
Can you understand the technical section?

(A) That’s good advice, thanks.

(B) I hope so—I’m the technician.

(C) On page thirteen.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 8 relate to the following conversation.
[W] Unfortunately, I don’t have the skills to retrieve this file, and I really need it. I was counting on using it to complete my project proposal.

[M] Maybe I can help you out. I’m new at this too, but I do know a few things. Are your files stored on the network?
[W] No, they’re stored on the company ftp site.
[M] Yes, there’s a special process you have to use, but I’m not sure I can figure it out. You’d better ask someone in the IT department to help you.

 

Part 4:Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.
Downloading software is a simple process. You can download a file from a remote server, or you can simply download it from the company network. Once you’ve done it, you’ll see how easy the process is. It really takes no technical skills and, indeed, everyday folks do it every day. Today we are going to practice downloading software from a web site. To facilitate the process, I have outlined the steps here on this chart. If you get lost, just look up here and follow the steps. Technically speaking, this is a very simple process. Now, you all have your computers turned on and connected to the Internet, right? Then the next thing you’ll do is type in the following web address.

Đáp án

LISTENING

1.C 2.C 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D

READING

10.C 11.D 12.B 13.A 14.C 15.A 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D 21.B 22.A 23.B

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC