Hiring and training

Từ vựng TOEIC chủ đề Hiring and training

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
conduct 🔈 ˈkɒndʌkt tiến hành
generate 🔈 ˈʤɛnəreɪt tạo ra
hire 🔈 ˈhaɪə thuê
keep up with 🔈 kiːp ʌp wɪð theo kịp, bắt kịp
look up to 🔈 lʊk ʌp tuː tôn kính, kính trọng, khâm phục
mentor 🔈 ˈmɛntɔː người cố vấn
on track 🔈 ɒn træk tập trung = focused
reject 🔈 ˈriːʤɛkt từ chối
set up 🔈 sɛt ʌp thiết lập, tạo dựng
success 🔈 səkˈsɛs sự thành công
training 🔈 ˈtreɪnɪŋ tập huấn
update 🔈 ʌpˈdeɪt cập nhật

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Sau khi buổi phỏng vấn việc làm have been conducted, nếu lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng, bạn sẽ nhận được một job offer. Nếu bạn đồng ý, nghĩa là công cuộc tìm kiếm việc làm của bạn đã hoàn thành successfully. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Công ty mong muốn những nhân viên mới đề ra những ý tưởng mới, những kế hoạch mới sớm nhất có thể. Trước khi có thể làm được điều đó, the new hires need some training. Tất cả nhân viên phải prepare cho tương lai và liên tục update bản thân trong lĩnh vực họ đang công tác. Ngày nay, người lao động are expect to keep up with những thông tin và xu hướng mới nhất. Nếu không, họ sẽ bị tụt hậu.

Nhiều công ty set up một mentoring program cho nhân viên mới. The mentor thường là những quản lý hay nhân viên giàu kinh nghiệm và nên là người mà những nhân viên mới có thể look up to. Mentors thường đánh giá những mục tiêu và nhiệm vụ của các mentorees và help them to stay on track.

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

To:       All new hires

 

From: Edwin Mallory, Human Resources Director

 

Re:      Training session

 

All new hires are required to attend a training session which will take place on Friday, October 12 from 9:30 A.M. until 3:30 EM. The session will be conducted in Meeting Room 3, and lunch will be provided. During the session you will get an overview of company poli­cies and procedures. You will also be updated on changes in the benefits package and learn about pro­fessional development opportunities you will be required to participate in so that you can keep up with changes in your field. Attendance at this training is mandatory for everyone hired since June of this year. There will be no excuses.

To:           Edwin Mallory

 

From:     Amelia Foote

 

Subject:   Training session

 

 Dear Mr. Mallory,

 

I just learned from your memo that I will be required to attend the training session on October 12. Unfortunately, I had already planned to be out of the office that week attending my niece’s wedding. My supervisor has given me permission to take that time off, and I have already purchased my plane tickets. I didn’t know about the date of the training session when I set up these plans, and it will be very difficult to change them now. My mentor suggested that I ask you for permission to miss this training session. I am willing to attend the next session instead. I hope you don’t reject  this offer. It is very important to me to be able to attend this family event.  Thank you.

 

 Amelia Foote

1. How long will the training session last?

 A. Twelve hours.

 B. Six hours.

 C. Three hours.

 D. Nine hours.

 

2. Who must attend the training session?

 A. Mentors and supervisors.

 B. Only members of the Human Resources Department.

 C. All company employees.

 D. All new hires.

 

3. Why doesn′t Amelia Foote want to attend the training session?

 A. She thinks it won’t be useful.

 B. She believes the next session will be better.

 C. She has an important family event.

 D. She doesn’t have permission from her supervisor.

 

4. The word “conducted” in the memo is closest in meaning to …………….

 A. announced

 B. held

 C. learned

 D. informed

 

5. The word “reject “ in the e-mail is closest in meaning to …………….

 A. consider

 B. accept

 C. agree to

 D. say no

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

1. What is the response to the training program?

 A. Chaos.

 B. Confusion.

 C. Enthusiasm.

 D. Boredom.

2. What will the woman do now?

 A. Write a letter.

 B. Look for seating.

 C. Set up the room.

 D. Join a discussion.

3. How long will the training program last?

 A. One week.

 B. Two weeks.

 C. Three weeks.

 D. Four weeks.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer.

1.B 2.A 3.B 4.C 5.D

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

1.B 2.D 3.A

Tapescript phần nghe​

M How has the week of training gone so far? I′ve been concerned that the group is too big.
W We do have a large group of trainees, but we′ve been able to stay on track and get a lot accomplished.
M Everyone is commenting on the amount of excitement that your program has generated.

W Yes, we′re quite pleased with our success so far. Well, I have to get going. I need to set up the meeting room for this afternoon′s session. See you later.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents