từ vựng toeic chủ đề marketing

Từ vựng TOEIC chủ đề MARKETING

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Attract 🔈

əˈtrækt

Hấp dẫn, lôi cuốn

Compare 🔈

kəmˈpeə

So sánh

Competition 🔈

ˌkɒmpɪˈtɪʃən

Sự cạnh tranh

Consume 🔈

kənˈsjuːm

to absorb = to use up: tiêu dùng, sử dụng

Convince 🔈

kənˈvɪns

Thuyết phục

Currently 🔈

ˈkʌrəntli

Hiện thời, hiện nay

Fad 🔈

fæd

Mốt nhất thời

Inspire someone to do something 🔈

ɪnˈspaɪə

Truyền cảm hứng cho ai đó làm việc gì

Market 🔈 – in the market

ˈmɑːkɪt

Thị trường

Persuasion 🔈

pəˈsweɪʒən

Sự thuyết phục

Productive 🔈

prəˈdʌktɪv

Năng suất

Satisfaction 🔈

sætɪsˈfækʃən

Sự vừa long, thỏa mãn

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Contract gần đây nhất mà tôi engaging là một contract với công ty nghiên cứu thị trường A&D. Contract này giúp tôi determine nhu cầu của khách hàng cho những products của mình in the market. Nhờ vào kết quả của contract này, tôi đã persuaded nhà đầu tư rằng sản phẩm của tôi là có nhu cầu trên thị trường, và consumers sẵn sàng mua chúng trên internet. Nhiệm vụ của tôi là vừa phải attract lượng khách hàng mới này trên internet và phải vừa satisfied những current customers. Để làm được điều này, tôi phải convince với consumers rằng tôi luôn mang đến cho họ những sản phẩm ở mức giá tốt khi compare với những sản phẩm của các competitors khác mà tôi compete. Tôi sẽ biến sản phẩm của tôi trở thành một nhu cầu thực thụ hàng ngày chứ không phải là một fad that nổi lên một thời gian rồi sau đó chìm vào lãng quên. Mẹ tôi là người inspire me to phát triển sản phẩm này, tôi sẽ cố gắng establish một chỗ đứng tốt nhất cho nó in the market.

Bài tập áp dụng

Questions below refer to the following report.

Catherine Cosmetics Company

Sales Department Meeting Report March 29,            

We reviewed the sales figures for the past quarter. We are currently experiencing a signif­icant drop in sales in our hair care products. This has been going on since the beginning of the year when we introduced the improved version of our top-selling hair care line, Catherine’s Curls. Our advertising has not been successful in convincing more consumers to buy these products. We know there is a market for products such as these manufactured with 100% natural ingredients and no testing on animals. In fact, our competitors are doing quite well in this area and have been for a number of years. We know from our research that the popularity of all-natural cosmetic products is more than just a passing fad, and this is why we decided to branch out into this area. We have carefully compared our products to those of our three largest competitors. We have looked at product ingredients, packag­ing, target consumers, pricing, and sales strategies. Our product is similar, or even better, in all ways but one. Our packaging is significantly less eye-catching than that of our com­petitors, and it does not convey the important aspects of the products to the consumer, that is, that these products are entirely made with natural ingredients. Therefore, in order to attract more customers, we recommend employing a new designer to create better pack­aging for the Catherine’s Curb line of products.

1. When did the sales department have a meeting?

 A. A quarter of a year ago.

 B. In March.

 C. At the end of last year.  

D. At the beginning of the year.

2. Which of the following might be part of the Catherine′s Curls line of products?

 A. Nail polish.

 B. Shampoo.

 C. Lipstick.  

D. Hand lotion.

3. According to the report, why are fewer people buying Catherine′s Curls products?

 A. The packages aren’t attractive.

 B. The prices are too high.

 C. The ingredients aren’t natural.  

D. The type of product is not popular.

4. The word “market” is closest in meaning to …………….

 A. product

 B. purchase

 C. demand  

D. factory

5. The word “fad “ is closest in meaning to …………….  

A. need  B. wish  C. fashion  D. event

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

https://soundcloud.com/kimnhungtoeic/tu-vung-toeic-chu-de-marketing

 

1. Who would listen to this talk?

 A. Salespeople.

 B. Competitors.

 C. Customers.

 D. Students.

2. What are they trying to identify?

 A. Who the competition is.

 B. How to price their service.

 C. Their strong points.

 D. Their weaknesses.

3. Where will the listeners be this afternoon?

 A. With a client.

 B. In a workshop.

 C. At a store.  

D. At home.

Đáp Án

1.C 2.B 3.D 4.B 5.A
1.C 2.A 3.B

Tapescript phần nghe

To attract new customers, we must first convince them that we offer something worthwhile. We need to inspire them to try our services, just once, so that they can make their own comparison. Their experience will persuade them that we are better than the competition. But what is it that we offer that makes us unique? What do you think we offer that the competition does not? We will discuss these questions during our workshop this afternoon, but our task doesn′t stop there. When you go home tonight, I want each of you to think about how you can best promote our company′s products, so that when you meet with our store clients you give us the best representation possible.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents