Câu điều kiện trong Tiếng Anh

Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anh [Infographic]

Câu điều kiện là gì

Câu điều kiện trong Tiếng Anh là conditional sentences. Câu điều kiện là câu có 2 mệnh đề, Mệnh đề If diễn đạt một tình huống có thể xảy ra hoặc đã biết là không thể xảy ra, Và một mệnh đề (chính) diễn đạt một kết quả nếu như tình huống đó là có thật.

Ví dụ: If I were a flower, I would be a sunflower – Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương.

Trong ví dụ trên, mệnh đề If diễn đạt một tình huống đã biết là không thể xảy ra: If I were a flower – Nếu tôi là hoa. Và nếu như tình huống đó xảy ra thật thì sao? Thì : I would be a sunflower – Tôi sẽ là một đóa hướng dương.

Tóm tắt 3 loại câu điều kiện trong Tiếng Anh bằng Infographic

Tóm tắt câu điều kiện trong Tiếng Anh bằng Infographic

Bài tập về câu điều kiện


Bài Tập Câu Điều Kiện

Đây là bài test

Chia sẻ bài viết
Bộ đề thi TOEIC Mới Nhất 2022 - ETS 2022

7 Test đã từng ra thi thật và 3 Test chưa được công bố bởi ETS. Giọng đọc giống 100% Đề Thi Thật.