fbpx
Giới từ và Liên từ trong bài thi TOEIC

Giới từ và Liên từ trong bài thi TOEIC

Nhiều học viên hỏi cô dạng câu hỏi Liên từ Giới từ có xuất hiện nhiều trong đề thi TOEIC không? Theo như bài đánh giá của thầy Kiệt về đề thi TOEIC 2021 thì câu hỏi giới từ và liên từ có xu hướng tăng lên. Vì thế với các bạn có mục tiêu trên 500 điểm TOEIC, chúng ta không nên bỏ qua dạng câu hỏi này.

Vậy làm sao để tự tin hơn khi gặp dạng này trong đề thi TOEIC? Hãy cùng nhau ôn lại kiến thức và học cách làm nhanh của dạng này nhé!

Nội dung chính

Giới từ trong bài thi TOEIC

Dấu hiệu nhận biết câu hỏi giới từ

Khi gặp câu hỏi thấy 4 đáp án A,B,C,D xuất hiện các giới từ được liệt kê ở phần sau, đó là những câu hỏi giới từ. Thí sinh cần hiểu nội dung câu hỏi để chọn ra giới từ phù hợp.

Giời từ chỉ thời gian

Giới từ chỉ thời gian đi kèm với những danh từ chỉ thời gian để làm rõ về thời gian thực hiện hành động. Một số giới từ chỉ thời gian thường gặp:

in(trong) , on(vào lúc), at(lúc, ngay thời điểm), for(trong vòng), within (trong vòng), about(khoảng)during(trong suốt) , since(kể từ khi), until/till (cho tới khi), before (trước khi) , after(sau khi)

Giới từ chỉ nơi chốn

in(trong) , on(ở trên), at(tại), Above (cao hơn, trên), Below (thấp hơn, dưới), Over (ngay trên), Under (dưới, ngay dưới), Inside – Outside (bên trong – bên ngoài), In Front Of (phía trước), Behind (phía sau)Near (gần – khoảng cách ngắn), By, Beside, Next To (bên cạnh), In the middle of (ở chính giữa), Between (ở giữa 2 người/ vật), Among (ở giữa một đám đông hoặc nhóm người/ vật),  Along (doc theo), toward (về phía)
Bảng tóm tắt cách dùng giới từ chỉ thời gian và địa điểm
Bảng tóm tắt cách dùng giới từ chỉ thời gian và địa điểm

Giới từ chỉ mục đích

Một số giới từ chỉ mục đích thường gặp : for, to, in order to, so as to (để)

Giới từ chỉ sở hữu

Những giới từ chỉ sự sở hữu thường gặp : with (với/bằng/có), without(không có), of (của)

Sau giới từ là gì

Ở phần trên, cô đã giúp các bạn nhận biết được câu hỏi giới từ qua một số giới từ thông dụng. Đôi khi trong câu hỏi, đề thi sẽ cho 2 loại đáp án là giới từ và liên từ. Vì vậy, trước khi biết cần điền từ gì, ta cần phải xác định câu này cần điền liên từ hay là giới từ.

Theo sau giới từ là Cụm Danh từ hoặc V-ing: Giới từ + cụm Danh từ/V-ing

(trừ in order to + Vo ; so as to + Vo)

Như vậy, nếu phía sau ô trống cần điền là Cụm Danh từ hoặc V-ing, thì ô trống đó chính là giới từ.

Cách làm câu hỏi giới từ trong bài thi TOEIC

Để xác định được giới từ đúng cần điền, ta phải hiểu nghĩa của câu.

Đa số các giới từ này sẽ đi chung để bổ sung nghĩa và ngữ pháp cho các từ ngay trước và sau nó. Ví dụ:

 • depend on, rely on, interested in, worry about, take part in, famous for, take advantage of, succeed in, absent from, wait for, …
 • in the morning, for 2 years, within 3 months, at 8p.m, since my childhood, during winter break, until next weekend, on HBT street, at home, along the railway, by the beach, by bus, for my future job, in order to graduate…

Vì vậy để tiết kiệm thời gian chúng ta thường sẽ chỉ dịch nhanh ngay trước và ngay sau ô trống.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Through our online graduate program, you can get your master’s degree _________ a year.

(A) instead of (B) within (C) under (D) besides

Nhìn trước và sau ô trống : degree (bằng cấp) … a year (1 năm) => cần giới từ chỉ thời gian => (B) : within : trong vòng 1 năm

Ví dụ 2. Software Mode and top Japanese electronics manufacturer will collaborate _____ the design and production of a new hand-held device.
(A) for (B) by (C) with (D) on
Nhìn trước và sau ô trống : collaborate (hợp tác) … design ( thiết kế)

Ta có : collaborate with sb (người)

            collaborate on sth (vật)

Chọn (D) : on (vì thiết kế là chỉ vật)

Liên từ trong bài thi TOEIC

Dấu hiệu nhận biết câu hỏi Liên từ

Khi gặp câu hỏi thấy 4 đáp án A,B,C,D xuất hiện các liên từ được liệt kê ở phần sau, đó là những câu hỏi liên từ. Thí sinh cần hiểu nội dung câu hỏi để chọn ra liên từ phù hợp.

Những liên từ thường gặp

Loại mệnh đề/cụm từLiên từNghĩa
Chỉ thời gianWhen/ As/ OnceKhi
 WheneverMỗi khi, mỗi lần
 While, meanwhileTrong khi, trong lúc đó
 As soon asNgay khi
 SinceKhi mà
 UntilCho đến khi
 By the timeLúc, ngay lúc đó
 Before/afterTrước khi/sau khi
Chỉ nơi chốnWhere/whereverNơi/Mọi nơi
Chỉ lý doBecause/ as/ since/ now that/seeing thatVì, bởi vì
Chỉ điều kiệnIfNếu
 Assuming thatGiả sử rằng
 Unless/ if notTrừ phi
 In casePhòng khi
 Provided/providing thatVới điều kiện là
 As long asMiễn là
Chỉ sự tương phảnBut/ yetNhưng
 Though/ although/ even though/ even if/ however/ NeverthelessDù cho, dù rằng, mặc dù
Chỉ mục đíchIn order that/ so thatĐể cho, sao cho, để mà
Chỉ kết quảSo/ As a result/ ConsequentlyNên , kết quả là
Chỉ cách thứcAs if, as thoughNhư thể, dường như

Các cặp liên từ nên học thuộc lòng

Not only … but also/ as well.Không những … mà còn
Both … andCả … và
Either A  or BHoặc A hoặc B
Neither A nor BKhông A mà cũng không B
Whether A or BDù cho/ Liệu A hoặc B

Sau liên từ là gì

Nếu như theo sau giời từ là Cụm Danh từ hoặc V-ing, thì theo sau Liên từ là một mệnh đề bao gồm chủ ngữ (S) và Động từ (đã chia thì)

Liên từ + S+V

(Trừ : and, but, or, nor có thể nối từ , cụm từ, câu).

Như vậy, nếu đề thi cho 2 loại đáp án là giới từ và liên từ. Để nhận biết từ cần điền là từ loại nào. Ta căn cứ vào dấu hiện nhận biết bên trên: Sau liên từ là một mệnh đề : liên từ + S + V

Lưu ý về phân biệt liên từ và giới từ trong bài thi TOEIC

becausebecause of

because là Liên từ . Còn because of , vì có “of” là Giới từ => because of là Giới từ. ( due to/ owing to cũng là Giới từ) . Đều có nghĩa là bởi vì

In case và In case of

Hai từ này đều có nghĩa là Trong trường hợp/ phòng khi. Nhưng về từ loại thì khác nhau: In case là Liên từ, In case of là Giới từ.

before/ after

Cả Before và after đều có thể làm Liên từ và Giới Từ nên đằng sau before/after + S+ / cụm N/ V-ing. Ở 2 trường hợp đều giữ nguyên nghĩa : trước khi/ sau khi

since

Since có thể là Liên từ và Giới Từ. Tuy nhiên về nghĩa sẽ khác nhau:

 • Since là Liên từ : Bởi vì, khi mà
 • Since là Giới từ : Kể từ khi

As, Once

 • Khi As là Liên từ : Bởi vì, khi mà
 • Nếu As là Giới từ : Với tư cách như là ( as his wife,…)
 • Once là Liên từ : Một khi, khi mà
 • Once là Giới từ : 1 lần (once a month, once a week,…)

during và while

Cả hai từ này đều có nghĩa là Trong khi, nhưng về ngữ pháp lại phải dùng khác nhau.

 • During là Giới từ => During + cụm N
 • While là Liên từ => While + S+V

Despite/ In spite of là Giới từ => Despite/ In spite of + cụm N/ V-ing  : mặc dù

Although/ Though là Liên từ => Although/ Though + S+Vchia thì       : mặc dù

Cách làm câu hỏi liên từ

Vì Liên từ đa số dùng để nối câu nên chúng ta cần dịch câu trước và sau ô trống. Để tiết kiệm thời gian chúng ta có thể chỉ cần dịch N chính và V chính của câu đó

Sau đây là một số ví dụ minh họa.

1. We will begin processing the loan application ________ we receive the supporting documents.

(A) which

(B) once

(C) although

(D) that

Giải : Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành xử lý hồ sơ mượn nợ _____ chúng ta nhận được tài liệu hỗ trợ => chọn (B) : Khi mà

2. Visitors who want to renew their license can either complete the application by hand ______use the computers in the lobby.

(A) or

(B) but

(C) also

(D) and

Giải : với dạng này chúng ta cần tinh ý 1 chút để không phải tốn thời gian dịch. Vì đề bài đa có sẵn either => chọn or (A) . Các ban có thể kéo lên coi phần “các cặp liên từ nên học thuộc lòng” nhé!

Dạng câu hỏi trộn lẫn liên từ và giới từ

Như ở phần trên đã đề cập, đôi khi trong đề thi TOEIC có những câu hỏi mà đáp án bao gồm cả liên từ và giới từ. Phần này sẽ giúp bạn xử lý những câu hỏi như vậy.

Dấu hiệu nhận biết

Nhìn đáp án ABCD, vừa có Liên từ vừa có Giới từ. Ví dụ: Mr. Robert arrived at the conference center on time _________ his flight was almost 30 minutes late.

(A) as if (B) because (C) even though (D) regardless of

Cách làm dạng câu hỏi trộn lẫn liên từ & giới từ trong bài thi TOEIC

Để làm được dạng câu trộn lẫn này chúng ta chỉ cần áp dụng 2 công thức thần thánh đã đề cập ở trên.

Liên từ + S + Vchia thì

Giới từ + cụm N/ V-ing

Kết hợp với 2 bước chính để làm bài

Bước 1 – Lọc đáp án

Nhìn đằng sau ô trống :

 • Nếu là 1 mệnh đề ( S+V ) => chỉ chọn đáp án là Liên từ
 • Nếu là cụm N hoặc V-ing => chỉ chọn đáp án là Giới từ

Bước 2 – Dịch nghĩa

Ví dụ minh họa

Quay lại ví dụ trên: Mr. Robert arrived at the conference center on time _________ his flight was almost 30 minutes late.

(A) as if (B) because (C) even though (D) regardless of

Bước 1 – Lọc đáp án: Đằng sau ô trống chúng ta có : his flight  was ………..

                                                             S           V

 • Chỉ chọn đáp án Liên từ là : A (as if: như thể là) , B(because: bởi vì) và C(even though: mặc dù)

(câu D có “of” là giới từ => loại trừ)

Bước 2 – Dịch nghĩa :

Ông Robert tới hội nghị đúng giờ __________ chuyến bay của ông ấy trễ gần 30 phút

Chọn đáp án C : mặc dù

Một số bài tập giới từ và liên từ trong đề thi TOEIC

1. The merchandise that you purchased from us is still returnable __________ you have your receipt.

(A) whereas

(B) in case of

(C) as long as

(D) Together with

2. _____ Mr. Jones asks to get the recent sales figures, please provide him with a copy of the quarterly

report.

(A) If

(B) Although

(C) In

(D) With

3. The major speaker was not able to arrive earlier than expected ______ the road construction was not completed.

(A) as

(B) despite

(C) because of

(D) however

4. We are sorry to inform you that the processing of your order will be delayed __________ a problem beyond our control.

(A) because

(B) while

(C) so

(D) due to

5. Dr. Kim’s new study indicates ________ people are willing to spend money on career

development.

(A) while

(B) that

(C) on

(D) however

6. We usually contend _____ the pressures of work at the end of each month.
(A) with

(B) to

(C) about

(D) by

7._________ falling sales, we are optimistic about our sales next year because we have high expectations for the new product line.

(A) Nevertheless

(B) However

(C) Although

(D) Despite

8. Customers should know that ordering one of the new JP-3000 laptops online _____ December 1st will guarantee that it will arrive prior to the start of the Christmas shopping season.
(A) at

(B) in

(C) above

(D) before

9. Overtime charges are applicable _______ the holiday season, as well as every Saturday and Sunday night.

(A) when

(B) during

(C) if

(D) while

10. Employees should submit time sheets by noon today ——- the payroll office can distribute paychecks on schedule.

(A) so that

(B) in order to

(C) in case of

(D) although 

Answer: 1C 2A 3A 4D 5B 6A 7D 8D 9B 10A

Tài liệu tham khảo

TOEIC Grammar Guide – Prepositions https://www.testden.com/toeic/grammar-prepositions.htm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Phạm Thủy Tiên

Phạm Thủy Tiên

Ms Tiên hiện đang là TOEIC Trainer tại Kim Nhung TOEIC cơ sở Quận 7. Phương châm của Ms Tiên là: Quan trọng nhất không phải đúng hay sai mà là mình học được những gì qua những cái sai đó. Hy vọng các bạn sẽ học & trải nghiệm những bài học do Ms.Tiên biên soạn.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC