fbpx
Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh

Nội dung chính

Mệnh đề quan hệ

Đại từ quan hệ (ĐTQH) là từ đại diện cho một danh từ đã được nhắc đến trước đó, và danh từ mà nó đại diện có mối quan hệ với câu trước/sau.

Mệnh đề quan hệ (MĐQH) dùng để nối 2 câu có chung một điểm nào đó. MĐQH đầy đủ sẽ bắt đầu bằng một đại từ quan hệ. MĐQH giống như một ý để giải thích thêm cho danh từ mà mệnh đề này theo sau. Do đó, nó là thứ phụ trong câu.

Các bước nối 2 câu dùng MĐQH:

B1: Xác định danh từ chung của 2 câu.

B2: Chọn ĐTQH thích hợp.

B3: Thế ĐTQH đã chọn thay cho danh từ lặp lại ở câu thứ 2.

B4: Đặt ĐTQH đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa ở câu 1 và viết tiếp phần còn lại của câu 2.

B5: Sau khi viết xong MĐQH, viết tiếp phần còn lại của câu 1.

Đại từ quan hệLàm S (sau đó là V)Làm O (sau đó là S+V)
Thay thế cho ngườiWho/thatWhom/that
Thay thế cho vậtWhich/thatWhich/that
Thay thế cho sự sở hữu chỉ người/ vật (theo sau là N)WhoseWhose/ of which (trang trọng)

BRAIN-STRORMING: Hãy gạch chân điểm chung của 2 câu sau và dùng MĐQH nối chúng lại:

 • The boy is sitting over there. He has won the gold medal in swimming.
 • They are visiting the woman. They met her on holiday.
 • This is the book. I like it best.
 • We have just built a house. Its walls were made of glass.

Các loại mệnh đề quan hệ

 • MĐQH xác định/ bắt buộc: Bắt buộc phải có mặt trong câu, nếu bỏ đi câu sẽ mất ý nghĩa.

Ex: The book which you lent me was very interesting.

 • MĐQH không xác định/ không bắt buộc: Chỉ mang thông tin phụ trong câu, nếu bỏ nó đi câu không mất nghĩa ban đầu à thường đứng chen vào câu chính và phải tách khỏi câu chính bằng 2 dấu phẩy. Không dùng ĐTQH “that” trong mệnh đề này.

Ex: My car, which is very large, uses too much gasoline.

Lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ

 • Phải dùng “that” nếu thay thế cho danh từ hỗn hợp (chỉ cả người lẫn vật); sau các đại từ bất định “nothing/ everything/ something/ anything”; sau dạng so sánh nhất.
 • Trong MĐQH xác định, các ĐTQH làm tân ngữ “whom/ which/ that” thường được bỏ.

Ex: The girl (whom) I saw yesterday is Ba’s sister.

I really like the book (which) you gave me on my birthday. Is there anything (that) I can help?

 • Trong MĐQH xác định, các ĐTQH làm chủ ngữ “who/ which/ that” không được bỏ.

Ex: The girl who has just talked to you is Ba’s sister.

I really like the book which was borrowed from the library yesterday. Is there anything that seems difficult?

 • Khi ĐTQH whom/ which làm tân ngữ của 1 giới từ à đem giới từ đứng trước ĐTQH whom/ which (không áp dụng trong trường hợp động từ của MĐQH là cụm động từ – V + giới từ)

Ex: The woman to whom my mother is talking to is my English teacher.

Trạng từ quan hệ

Là các trạng từ when, where, why để bổ sung thêm ý nghĩa cho danh từ đứng trước về mặt thời gian, nơi chốn, lý do.

Thay thế cho N chỉTrạng từ quan hệNơi chốnLý do
Trạng từ quan hệWhen = in/at whichWhere = in/ on/ at whichWhy = for which
 • Spring is the season. Flowers of all kinds are in full bloom in that season. -> Spring is the season when (in which) flowers of all kinds are in full bloom.
 • This is my university. I had a lot of memories here. -> This is my university where (at which) I had a lot of memories.
 • The reason is that I don’t have your phone number. I can’t call you for that reason. -> The reason why (for which) I can’t call you is that I don’t have your phone number.

Xem thêm >> Mệnh đề quan hệ rút gọn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC