fbpx
Đáp Án ETS 2020

Đáp Án ETS 2020 Test 1 đến Test 10 + Video Giải Thích Chi Tiết

Đây là Full đáp án ETS 2020 Test 1 đến Test 10 bản đẹp. Ngoài ra, còn có Video giải thích, chữa đề TOEIC bộ ETS 2020 do thầy Kiệt - TOEIC 990, Giám đốc học thuật của Kim Nhung TOEIC thực hiện. Ở phần cuối của bài này, có để link PDF để bạn có thể tải về in ra cho dễ xem.

Nội dung chính

Đáp án ETS 2020 Listening – Phần Nghe

Đáp án Test 1 Listening ETS 2020

1B21B41C61A81C
2C22B42B62B82A
3D23B43A63D83B
4A24A44D64D84A
5D25C45C65B85A
6C26B46B66C86A
7A27A47D67A87B
8C28C48C68C88D
9B29C49A69B89A
10C30C50A70B90C
11C31B51B71B91B
12C32C52C72C92B
13B33B53D73B93D
14A34D54C74D94A
15A35D55A75C95C
16C36B56B76A96B
17B37A57C77B97D
18C38B58D78A98B
19A39B59D79C99C
20A40C60C80D100D

Đáp án Test 2 Listening ETS 2020

1D21B41B61A81C
2A22A42C62C82C
3C23A43A63B83B
4A24C44A64A84D
5B25C45C65B85C
6C26A46B66C86D
7C27C47D67D87C
8C28C48B68A88A
9A29A49C69C89C
10B30B50C70B90B
11C31A51A71B91A
12C32B52D72D92D
13B33C53B73C93C
14A34A54A74B94B
15A35A55C75A95A
16C36C56A76A96B
17A37D57C77A97A
18B38A58D78D98A
19C39C59D79C99D
20B40B60C80D100C

Đáp án Test 3 Listening ETS 2020

1C21C41D61B81C
2D22A42C62C82A
3A23A43A63B83A
4D24C44B64D84C
5C25C45A65D85D
6B26B46D66C86B
7A27A47A67B87A
8C28B48C68C88D
9B29B49B69A89A
10B30A50C70A90D
11C31C51B71D91A
12A32D52C72A92A
13B33C53B73B93D
14B34B54D74D94B
15A35A55C75C95B
16C36C56A76B96C
17C37B57D77B97D
18A38B58A78C98A
19B39B59D79B99C
20B40D60A80B100B

Đáp án Test 4 Listening ETS 2020

1C21B41C61B81A
2A22B42D62B82D
3D23B43A63B83B
4B24C44A64D84A
5C25A45C65B85A
6B26C46D66A86D
7A27B47A67D87C
8B28A48C68A88B
9A29C49B69C89D
10A30C50D70D90C
11A31B51A71C91B
12C32D52B72B92C
13B33A53C73C93A
14C34A54A74C94D
15A35A55D75A95B
16C36D56D76D96C
17A37C57A77C97D
18C38C58B78A98B
19A39B59A79D99C
20C40D60C80B100A

Đáp án Test 5 Listening ETS 2020

1D21C41D61D81B
2C22C42A62C82D
3A23B43B63D83D
4A24A44A64B84B
5C25A45C65A85D
6D26C46B66B86C
7B27C47D67B87A
8C28B48C68B88D
9B29A49D69D89B
10B30A50D70A90D
11A31A51C71C91D
12C32A52C72C92D
13C33B53B73B93A
14B34D54C74A94C
15B35B55D75D95C
16A36D56D76C96A
17C37C57A77C97B
18C38A58C78D98C
19A39C59B79B99A
20B40D60A80C100B

Đáp án Test 6 Listening ETS 2020

1C21B41A61D81D
2D22B42C62B82A
3C23A43D63A83D
4A24A44D64D84C
5C25A45C65D85A
6D26C46A66C86D
7B27B47D67D87C
8C28C48B68B88C
9B29A49C69D89B
10A30B50A70D90D
11C31C51D71C91C
12B32D52C72C92A
13B33B53B73A93B
14A34A54D74A94A
15C35C55C75B95C
16C36B56C76D96B
17A37B57A77D97A
18C38C58D78C98D
19C39A59C79C99C
20B40B60B80B100B

Đáp án Test 7 Listening ETS 2020

1A21C41B61A81A
2C22C42A62B82B
3C23A43A63D83C
4B24C44C64A84B
5D25A45A65D85A
6A26B46D66C86C
7C27A47C67A87D
8A28B48D68A88A
9C29A49B69B89A
10B30B50C70B90A
11C31A51A71D91B
12B32B52C72A92C
13C33A53B73C93A
14C34C54A74B94D
15A35B55C75B95B
16B36A56A76D96A
17B37A57B77A97C
18C38C58D78B98C
19C39D59B79C99D
20B40B60D80B100D

Đáp án Test 8 Listening ETS 2020

1A21C41A61A81B
2D22A42B62C82C
3C23C43D63B83D
4D24C44C64A84C
5C25B45B65C85A
6B26B46D66D86D
7A27C47C67A87C
8A28A48D68B88B
9B29A49A69D89A
10B30A50B70D90D
11A31C51D71C91B
12B32A52B72B92A
13A33C53D73D93C
14C34D54C74C94B
15C35A55A75A95B
16C36B56D76B96C
17B37C57B77B97B
18C38A58C78A98C
19A39D59D79D99D
20C40C60C80A100B

Đáp án Test 9 Listening ETS 2020

1C21A41D61C81D
2B22C42C62A82D
3D23A43B63C83B
4A24A44C64A84D
5D25A45A65B85A
6A26B46B66D86A
7C27C47A67D87D
8A28B48D68C88C
9C29A49B69A89B
10B30C50B70D90A
11C31A51C71C91D
12B32D52A72D92B
13C33B53D73B93A
14B34C54B74D94D
15A35D55A75C95C
16B36C56B76C96B
17C37C57C77A97D
18B38A58D78B98D
19B39C59A79C99B
20A40C60A80B100A

Đáp án Test 10 Listening ETS 2020

1B21C41A61A81B
2D22B42D62B82A
3A23A43C63C83B
4A24C44A64B84C
5D25B45C65A85A
6A26A46B66C86D
7A27A47B67D87B
8B28B48C68D88C
9A29C49A69C89B
10C30B50B70B90D
11B31B51A71D91A
12A32B52C72C92D
13A33D53B73A93A
14A34C54B74B94B
15A35D55D75C95C
16A36A56C76A96C
17B37B57D77D97D
18B38B58B78A98B
19A39A59D79B99B
20A40D60C80D100D

Đáp án ETS 2020 Reading – Phần Đọc

Đáp án Test 1 Reading ETS 2020

101A121A141A161C181A
102A122B142B162B182A
103D123B143B163D183C
104D124C144A164D184C
105A125D145D165B185B
106A126A146D166C186C
107B127A147C167A187C
108C128D148A168D188B
109D129A149C169C189C
110B130B150C170A190A
111C131B151B171B191A
112B132C152D172D192B
113B133A153B173B193D
114A134D154B174A194D
115D135D155D175B195C
116D136C156C176C196B
117C137A157B177A197A
118D138B158A178D198D
119C139A159B179B199C
120C140C160B180D200B

Đáp án Test 2 Reading ETS 2020

101C121C141D161A181C
102A122B142A162B182D
103B123C143A163A183A
104A124D144B164C184D
105A125D145C165D185C
106D126B146D166A186B
107C127D147C167B187C
108D128A148D168B188A
109B129C149A169A189B
110B130B150D170B190C
111B131C151D171C191B
112C132B152B172D192C
113A133A153B173A193C
114D134D154C174C194D
115B135A155D175D195A
116A136D156C176C196B
117D137C157D177B197A
118C138B158C178D198D
119A139B159A179D199C
120D140D160B180C200A

Đáp án Test 3 Reading ETS 2020

101C121C141C161B181C
102B122A142A162A182D
103D123C143C163D183A
104D124B144D164D184D
105A125A145B165A185B
106A126B146B166B186A
107C127B147C167A187B
108D128D148B168B188C
109B129B149D169D189D
110A130C150C170C190B
111D131D151B171C191A
112C132D152C172A192C
113C133B153A173C193B
114D134A154C174D194D
115A135B155D175A195C
116A136A156B176A196C
117B137C157D177C197A
118C138D158A178D198C
119D139D159D179C199D
120A140A160B180B200B

Đáp án Test 4 Reading ETS 2020

101C121A141C161D181D
102B122B142B162A182C
103A123A143C163B183B
104B124D144D164C184A
105A125B145D165B185C
106B126D146A166D186D
107A127C147B167A187C
108C128A148C168B188D
109A129B149C169A189B
110B130C150D170D190A
111D131A151B171D191A
112C132C152D172A192C
113C133A153C173B193C
114B134A154B174C194D
115B135A155C175D195B
116D136B156C176B196C
117B137C157D177A197C
118A138D158B178A198B
119D139A159A179C199A
120D140D160D180D200D

Đáp án Test 5 Reading ETS 2020

101A121D141C161B181D
102B122A142D162A182B
103D123A143C163C183C
104C124A144A164A184A
105B125D145D165B185A
106D126D146A166C186C
107B127B147A167B187A
108B128A148D168D188B
109A129D149A169D189D
110B130A150B170B190A
111B131C151B171D191A
112A132D152A172C192A
113D133D153B173B193D
114D134A154D174D194C
115B135A155A175A195B
116C136C156B176A196B
117B137A157B177B197D
118D138B158C178A198B
119C139A159D179D199C
120C140D160A180A200D

Đáp án Test 6 Reading ETS 2020

101B121C141D161A181C
102C122A142D162C182B
103A123B143A163D183D
104C124B144C164C184C
105C125A145D165A185B
106B126A146B166C186C
107B127D147C167C187A
108D128C148D168B188D
109A129B149A169C189B
110A130A150D170A190D
111D131B151C171D191A
112D132C152B172B192D
113C133A153A173A193C
114A134C154D174C194B
115B135B155D175C195B
116D136D156C176B196A
117D137D157C177C197D
118A138C158B178A198B
119D139A159C179D199C
120D140B160D180D200D

Đáp án Test 7 Reading ETS 2020

101D121C141A161A181B
102B122B142B162D182C
103B123A143B163C183C
104B124A144A164A184D
105C125D145D165B185B
106A126A146C166C186A
107B127C147D167B187D
108D128B148A168C188D
109D129C149D169D189C
110C130A150C170C190C
111C131D151C171B191B
112A132B152A172B192A
113C133A153C173A193C
114B134C154B174C194D
115D135A155C175D195D
116A136C156D176B196A
117C137D157B177B197A
118C138D158C178A198D
119D139A159A179D199D
120A140D160D180A200B

Đáp án Test 8 Reading ETS 2020

101D121D141D161D181C
102C122D142C162B182A
103B123B143C163B183B
104D124D144A164D184D
105A125C145B165B185C
106D126A146D166A186A
107D127D147A167A187A
108C128B148C168D188C
109B129C149A169D189D
110A130A150C170A190B
111C131C151B171C191A
112B132A152D172C192B
113C133B153A173D193A
114A134B154B174D194C
115B135D155C175C195C
116C136D156A176B196B
117B137A157D177C197A
118D138B158A178C198D
119B139C159D179A199D
120B140A160B180D200C

Đáp án Test 9 Reading ETS 2020

101A121A141B161A181B
102C122B142D162C182A
103D123C143C163A183C
104B124B144B164B184C
105A125A145D165D185D
106B126B146A166C186D
107C127D147A167D187D
108D128A148B168C188B
109A129D149B169D189C
110B130C150C170A190B
111C131C151D171B191A
112B132A152B172A192B
113B133C153C173B193D
114A134A154D174A194D
115A135C155B175D195C
116D136D156C176A196B
117C137A157C177C197D
118B138B158B178A198C
119B139A159D179D199A
120D140C160C180C200C

Đáp án Test 10 Reading ETS 2020

101A121A141A161C181C
102B122D142C162B182C
103D123B143A163C183B
104D124D144C164D184D
105C125D145A165A185D
106B126D146D166B186B
107A127B147C167B187D
108A128A148D168B188C
109C129C149C169A189D
110C130C150A170D190A
111D131D151B171D191B
112D132D152C172C192A
113C133C153D173C193C
114B134A154B174D194A
115A135B155C175A195C
116C136D156A176A196C
117A137C157C177A197C
118D138A158D178C198B
119B139D159B179D199D
120B140D160B180A200A

Download Full Đáp Án ETS 2020 PDF

Xem trước bản Download

Link download >> Đáp Án ETS 2020 PDF

Xem Video giải thích đáp án, chữa đề thi TOEIC ETS 2020 >> Giải Chi tiết ETS 2020

Download trọn bộ đề thi >> ETS 2020

Xem thêm bộ đề ETS khác >> ETS 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC

Bộ đề thi TOEIC Mới nhất

ETS 2024

Download và Thi Thử Ngay

Bộ đề thi TOEIC Mới nhất - ETS 2024

Download NgayThi Thử ETS 2024