đáp án ets 2021

Đáp Án ETS 2021 đầy đủ ( Có bản PDF) + Video bài giải chi tiết

Đây là bản Full đáp án ETS 2021 bộ 5 đề thi TOEIC sát với đề thi thật. Ở cuối bài này có bản in PDF để có thể in ra đối chiếu sau khi làm xong các bài test. Ngoài ra, bạn có thể xem giải chi tiết qua Video bài giảng do thầy Kiệt TOEIC 990 thực hiện.

LInk tải bộ đề thi đầy đủ >> Tải bộ đề thi ETS 2021

Nội dung chính

Đáp án phần Nghe Listening

Đáp án ETS 2021 Listening Test 1

1 (C) 2 (A) 3 (D) 4 (B) 5 (C) 
6 (C) 7 (A) 8 (A) 9 (A) 10 (B) 
11 (A) 12 (A) 13 (C) 14 (B) 15 (B) 
16 (A) 17 (C) 18 (C) 19 (B) 20 (B) 
21 (A) 22 (B) 23 (C) 24 (A) 25 (B) 
26 (A) 27 (C) 28 (A) 29 (C) 30 (B) 
31 (A) 32 (A) 33 (C)34 (D)35 (C) 
36 (A) 37(C)  38 (B) 39 (B) 40 (D) 
41 (D) 42 (B) 43 (A) 44 (B) 45 (D) 
46 (A) 47 (B) 48 (D) 49 (A) 50 (A) 
51 (D) 52 (C) 53 (D) 54 (C) 55 (B) 
56 (A) 57 (B) 58 (D) 59 (D) 60 (D) 
61 (A) 62 (C) 63 (D) 64 (A) 65 (C) 
66 (B) 67 (D) 68 (A) 69 (B) 70 (D) 
71 (A) 72 (C) 73 (B) 74 (D) 75 (B) 
76 (A) 77 (B) 78 (C) 79 (C) 80 (D) 
81 (B) 82 (C) 83 (C) 84 (D) 85 (A) 
86 (C) 87 (B) 88 (D) 89 (D) 90 (C) 
91 (A) 92 (A) 93 (C) 94 (D) 95 (D) 
96 (A)97 (C)98 (D)99 (A)100(B)

Đáp án ETS 2021 Listening Test 2

1 (B) 2 (B) 3 (D) 4 (C) 5 (D) 
6 (A) 7 (A) 8 (C) 9 (A) 10 (C) 
11 (B) 12 (B) 13 (B) 14 (C) 15 (A)
16 (B)17 (A) 18 (C) 19 (A) 20 (B) 
21 (B) 22 (C)23 (B) 24 (A) 25 (C) 
26 (B)  27(A) 28 (B) 29 (A) 30 (B) 
31 (B) 32 (B) 33 (A) 34 (B) 35 (A) 
36 (B) 37 (D) 38 (D) 39 (B) 40 (C) 
41 (C)42 (D) 43 (C) 44 (A) 45 (D) 
46 (A) 47 (A) 48 (C) 49 (A) 50 (C) 
51 (A) 52 (D) 53 (B) 54 (C) 55 (D) 
56 (D) 57 (A) 58 (C)59 (B) 60 (C) 
61 (D) 62 (B) 63 (C) 64 (A) 65 (B) 
66 (B) 67 (D) 68 (B) 69 (D) 70 (A) 
71 (B) 72 (D) 73 (A) 74 (B) 75 (C) 
76 (A) 77 (B) 78 (A) 79 (A) 80 (D) 
81 (A) 82 (C) 83 (A) 84 (A) 85 (C) 
86 (C) 87 (A) 88 (D) 89 (B) 90 (D) 
91 (C) 92 (A) 93 (A) 94 (B) 95 (B) 
96 (B)97 (D)98 (A)99 (C)100(B)

Đáp án ETS 2021 Listening Test 3

1 (D) 2 (D) 3 (D) 4 (C) 5 (A) 
6 (B) 7 (C) 8 (A) 9 (B) 10 (C) 
11 (A) 12 (A) 13 (B) 14 (A) 15 (A) 
16 (B) 17 (A) 18 (C) 19 (B) 20 (B) 
21 (C) 22 (C) 23 (A) 24 (A) 25 (A) 
26 (C) 27 (A) 28 (C) 29 (C) 30 (A) 
31 (A) 32 (B) 33 (B) 34 (A) 35 (B) 
36 (D) 37 (C) 38 (B) 39 (D) 40 (C) 
41 (A) 42 (C) 43 (A) 44 (B) 45 (A) 
46 (C) 47 (C) 48 (B) 49 (A) 50 (C) 
51 (A) 52 (B) 53 (B) 54 (C) 55 (D) 
56 (A) 57 (C) 58 (C) 59 (C) 60 (A) 
61 (D) 62 (B) 63 (C) 64 (A) 65 (B) 
66 (C) 67 (B) 68 (C) 69 (D) 70 (A) 
71 (B) 72 (D) 73 (B) 74 (B) 75 (C) 
76 (D) 77 (C) 78 (D) 79 (A) 80 (D) 
81 (A) 82 (B) 83 (B) 84 (A) 85 (B) 
86 (A) 87 (B) 88 (C) 89 (A) 90 (C) 
91 (D) 92 (C) 93 (B) 94 (A) 95 (B) 
96 (D)97 (B)98 (C)99 (B)100 (C)

Đáp án ETS 2021 Listening Test 4

1 (B) 2 (A) 3 (D)4 (C) 5 (D) 
6 (D) 7 (C) 8 (C) 9 (A) 10 (B) 
11 (B) 12 (C) 13 (B) 14 (B) 15 (B) 
16 (C) 17 (C) 18 (B) 19 (A) 20 (C) 
21 (B) 22 (B) 23 (A) 24 (B) 25 (C) 
26 (B) 27 (B) 28 (A) 29 (C) 30 (A) 
31 (A) 32 (B) 33 (A) 34 (C) 35 (D) 
36 (A) 37 (B) 38 (D) 39 (B) 40 (A) 
41 (A) 42 (A) 43 (D) 44 (C) 45 (D) 
46 (A) 47 (B) 48 (C) 49 (A) 50 (D) 
51 (C) 52 (B) 53 (C) 54 (A) 55 (C) 
56 (A) 57 (B) 58 (B) 59 (B) 60 (C) 
61 (D)62 (B) 63 (A) 64 (C) 65 (C) 
 66 (B) 67 (D) 68 (A) 69 (D) 70 (C) 
71 (A) 72 (D) 73 (C) 74 (D) 75 (A) 
76 (B) 77 (C) 78 (D) 79 (A) 80 (B) 
81 (C) 82 (A) 83 (D) 84 (C) 85 (B) 
86 (C) 87 (A) 88 (D)89 (D) 90 (B) 
91 (C) 92 (A) 93 (B) 94 (D) 95 (B) 
96 (B)97 (D)98 (B)99 (C)100 (B)

Đáp án ETS 2021 Listening Test 5

1 (A) 2 (B) 3 (D) 4 (C) 5 (B) 
6 (A) 7 (B) 8 (C) 9 (A) 10 (B) 
11 (B) 12 (C) 13 (A) 14 (A) 15 (C) 
16 (A) 17 (C) 18 (C) 19 (B) 20 (A) 
21 (A) 22 (A) 23 (B) 24 (A) 25 (B) 
26 (B) 27 (C) 28 (C) 29 (B) 30 (A) 
31 (A) 32 (C) 33 (B) 34 (B) 35 (A) 
36 (B) 37 (D) 38 (C) 39 (B) 40 (C) 
41 (A) 42 (C) 43 (B) 44 (C) 45 (B) 
46 (D) 47 (B) 48 (A) 49 (D) 50 (B) 
51 (A) 52 (D) 53 (A) 54 (D) 55 (C) 
56 (A) 57 (C) 58 (A) 59 (A) 60 (C) 
61 (A) 62 (D) 63 (B) 64 (D) 65 (B) 
66 (B) 67 (C) 68 (B) 69 (C) 70 (B) 
71 (A) 72 (B) 73 (D) 74 (C) 75 (D) 
76 (B) 77 (B) 78 (A) 79 (C) 80 (B) 
81 (D) 82 (C) 83 (C) 84 (A) 85 (B) 
86 (B) 87 (C) 88 (A) 89 (D) 90 (A) 
91 (B)92 (B) 93 (A) 94 (D) 95 (B) 
96 (B)97 (D)98 (C)99 (A)100 (D)

Đáp án phần Đọc Reading

Đáp án ETS 2021 Reading Test 1

101 (B) 102 (B) 103 (C) 104 (A) 105 (A) 
106 (D) 107 (A) 108 (C) 109 (D) 110 (C) 
111 (C) 112 (A) 113 (D) 114 (A) 115 (A) 
116 (D) 117 (A) 118 (C) 119 (B) 120 (C) 
121 (A) 122 (B) 123 (C) 124 (D) 125 (B) 
126 (D) 127 (A) 128 (B) 129 (D) 130 (A) 
131 (A) 132 (C) 133 (D) 134 (A) 135 (A) 
136 (B) 137 (C) 138 (D) 139 (C) 140 (D) 
141 (B) 142 (A) 143 (A) 144 (B) 145 (C) 
146 (D) 147 (D) 148 (D) 149 (C) 150 (A) 
151 (C) 152 (A) 153 (D) 154 (A) 155 (D) 
156 (C) 157 (C) 158 (B) 159 (B) 160 (C) 
161 (C) 162 (D) 163 (A) 164 (D) 165 (A) 
166 (C) 167 (D) 168 (B) 169 (A) 170 (A) 
171 (C) 172 (A) 173 (B) 174 (B) 175 (C) 
176 (B) 177 (C) 178 (A) 179 (C) 180 (D) 
181 (B) 182 (D) 183 (A) 184 (B) 185 (B) 
186 (B) 187 (D) 188 (A) 189 (C) 190 (C) 
191 (A) 192 (B) 193 (B) 194 (C) 195 (A) 
196 (A)197 (C)198 (B)199 (A)200 (D)

Đáp án ETS 2021 Reading Test 2

101 (D) 102 (B) 103 (C) 104 (A) 105 (D) 
106 (A) 107 (C) 108 (C) 109 (A) 110 (C) 
111 (A) 112 (C) 113 (D) 114 (B) 115 (B) 
116 (B) 117 (C) 118 (D) 119 (D) 120 (A) 
121 (D) 122 (C) 123 (B) 124 (A) 125 (A) 
126 (C) 127 (A) 128 (B) 129 (D) 130 (C) 
131 (A) 132 (D) 133 (B) 134 (B) 135 (D) 
136 (C) 137 (A) 138 (C) 139 (C) 140 (B) 
141 (A) 142 (B) 143 (D) 144 (C) 145 (D) 
146 (A) 147 (A) 148 (D) 149 (C) 150 (C) 
151 (B) 152 (A) 153 (B) 154 (D) 155 (C) 
156 (B) 157 (D) 158 (A) 159 (B) 160 (C) 
161 (D) 162 (B) 163 (A) 164 (D) 165 (C) 
166 (A) 167 (A) 168 (A) 169 (D) 170 (B) 
171 (B) 172 (B) 173 (A) 174 (B) 175 (D) 
176 (A) 177 (B) 178 (D) 179 (C) 180 (B) 
181 (B) 182 (C) 183 (B) 184 (A) 185 (C) 
186 (B) 187 (A) 188 (C) 189 (D) 190 (B) 
191 (D) 192 (C) 193 (A) 194 (B) 195 (D) 
196 (C)197 (B)198 (A)199 (D)200 (D)

Đáp án ETS 2021 Reading Test 3

101 (C) 102 (C) 103 (D) 104 (B) 105 (B) 
106 (A) 107 (B) 108 (A) 109 (D) 110 (C) 
111 (A) 112 (D) 113 (A) 114 (C) 115 (B) 
116 (D) 117 (D) 118 (B) 119 (C) 120 (B) 
121 (A) 122 (A) 123 (C) 124 (D) 125 (C) 
126 (A) 127 (D) 128 (C) 129 (A) 130 (B) 
131 (B) 132 (D) 133 (B) 134 (C) 135 (D) 
136 (C) 137 (A) 138 (C) 139 (B) 140 (A) 
141 (A) 142 (C) 143 (D) 144 (B) 145 (D) 
146 (B) 147 (D) 148 (A) 149 (A) 150 (C) 
151 (B) 152 (D) 153 (A) 154 (D) 155 (C) 
156 (B) 157 (D) 158 (C) 159 (C) 160 (D) 
161 (B) 162 (A) 163 (D) 164 (A) 165 (B) 
166 (B) 167 (C) 168 (B) 169 (C) 170 (C) 
171 (A) 172 (D) 173 (A) 174 (B) 175 (C) 
176 (D) 177 (B) 178 (A) 179 (C) 180 (D) 
181 (A) 182 (D) 183 (B) 184 (C) 185 (D) 
186 (A) 187 (D) 188 (B) 189 (B) 190 (D) 
191 (B) 192 (B) 193 (B) 194 (D) 195 (A) 
196 (C)197 (A)198 (C)199 (B)200 (D)

Đáp án ETS 2021 Reading Test 4

101 (A) 102 (D) 103 (A) 104 (C) 105 (B) 
106 (D) 107 (C) 108 (D) 109 (C) 110 (B) 
111 (B) 112 (B) 113 (A) 114 (B) 115 (C) 
116 (A) 117 (B) 118 (D) 119 (C) 120 (D) 
121 (A) 122 (D) 123 (C) 124 (D) 125 (A) 
126 (D) 127 (C) 128 (D) 129 (C) 130 (D) 
131 (A) 132 (C) 133 (D) 134 (B) 135 (A) 
136 (B) 137 (C) 138 (B)139 (D) 140 (A) 
141 (C) 142 (A)  143 (A) 144 (C) 145 (B) 
146 (A) 147 (D) 148 (B) 149 (D) 150 (C) 
151 (C) 152 (A) 153 (B) 154 (A) 155 (B) 
156 (A) 157 (D) 158 (A) 159 (B) 160 (D) 
161 (B) 162 (A) 163 (B) 164 (C) 165 (C) 
166 (A) 167 (A) 168 (D) 169 (A) 170 (B) 
171 (C) 172 (D) 173 (A) 174 (D) 175 (B) 
176 (A) 177 (D) 178 (C) 179 (B) 180 (C) 
181 (B) 182 (C) 183 (B) 184 (B) 185 (A) 
186 (B) 187 (A) 188 (C) 189 (C) 190 (D) 
191 (C) 192 (D) 193 (A) 194 (A) 195 (B) 
196 (D)197 (C)198 (A)199 (B)200 (B)

Đáp án ETS 2021 Reading Test 5

101 (D) 102 (B) 103 (B) 104 (D) 105 (C) 
106 (A) 107 (D) 108 (B) 109 (A) 110 (B) 
111 (C) 112 (C) 113 (D) 114 (D) 115 (C) 
116 (A) 117 (C) 118 (D) 119 (B) 120 (D) 
121 (B) 122 (A) 123 (A) 124 (B) 125 (C) 
126 (A) 127 (C) 128 (C) 129 (D) 130 (B) 
131 (B) 132 (A) 133 (C) 134 (D) 135 (A) 
136 (A) 137 (B) 138 (B) 139 (D) 140 (A) 
141 (C) 142 (C) 143 (A) 144 (D) 145 (A) 
146 (B) 147 (C) 148 (A) 149 (D) 150 (C) 
151 (D) 152 (A) 153 (C) 154 (A) 155 (A) 
156 (C) 157 (B) 158 (C) 159 (C) 160 (A) 
161 (A) 162 (D)163 (B) 164 (B) 165 (D) 
166 (B) 167 (C) 168 (C) 169 (B) 170 (D) 
171 (A) 172 (C) 173 (B) 174 (D) 175 (A) 
176 (C) 177 (A)178 (D) 179 (C) 180 (B) 
181 (A) 182 (C) 183 (C) 184 (A) 185 (D) 
186 (D) 187 (B) 188 (C) 189 (C) 190 (A) 
191 (A) 192 (B) 193 (D) 194 (A) 195 (B) 
196 (B)197 (D)198 (B)199 (A)200 (A)

Download Full Đáp Án ETS 2021 PDF

Xem trước bản Download

Link Download >> Đáp Án ETS 2021 PDF

Video giải chi tiết >> Giải chi tiết ETS 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính
TOEIC Cơ Bản | điểm TOEIC: 705
SV Tôn Đức Thắng đạt TOEIC 705 sau nhiều lần thi không đạt.
Xem kinh nghiệm
TOEIC Cấp Tốc | điểm TOEIC: 710
Tăng 400 điểm, đạt 710 TOEIC chỉ sau 1 tháng.
Xem kinh nghiệm
TOEIC Cơ Bản | điểm TOEIC: 835
Từ Mất Gốc đạt TOEIC 835 điểm sau 2 tháng.
Xem kinh nghiệm
TOEIC Cấp Tốc | điểm TOEIC: 745
Nhân viên VietjetAIR đạt TOEIC 745 sau 1 tháng.
Xem kinh nghiệm
TOEIC cấp tốc | điểm TOEIC: 745
SV Huflit chia sẻ bí quyết đạt TOEIC 745
Xem kinh nghiệm