fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề COMPUTERS

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Access 🔈 æksɛs Truy cập
Allocate 🔈 æləʊkeɪt Cấp cho, phân phát, chia phần
Compatible 🔈 kəmˈpætəbl Tương thích
Delete 🔈 dɪˈliːt Xóa
Display 🔈 dɪsˈpleɪ Hiển thị, trình bày, trưng bày
Duplicate 🔈 djuːplɪkɪt Gấp đôi, nhân đôi
Failure 🔈 feɪljə Hỏng, thất bại
Figure out 🔈 fɪgər aʊt Nhận ra, đoán ra, tìm hiểu
Ignore 🔈 ɪgˈnɔː Bỏ qua, phớt lờ
Search 🔈 sɜːʧ Tìm kiếm, tìm hiểu
Shutdown 🔈 ʃʌtdaʊn Đóng lại, ngừng lại; tắt máy
Warning 🔈 wɔːnɪŋ Cảnh báo

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề COMPUTERS

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) The computers are in the display window.

(B) The duplicate photos are on the table.

(C) The computers are shut down.

(D) The programs are deleted.


Part 2: Question—Response
Number 2.
Have you shut down your computer yet?

(A) It’s still on.

(B) I just got my computer last week.

(C) Here’s the showdown.


Number 3. Do you want to duplicate it, or delete it?

(A) Oh, I definitely need a copy.

(B) I’ll do it double time.

(C) Deleted files go into the recycle bin.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[M] I can’t figure this out. When I tried to access my e-mail program, the monitor went black.
[W] It sounds like there’s a problem with the display. 

[M] Let me shut down the computer and then try one more time.
[W] If that fails to work, you should call in a repairperson right away. You shouldn’t ignore a problem like this.

 

Part 4:Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording. I strongly urge you to read the manual before attempting to run this software program. You may be tempted to ignore this advice, But I’m warning you all, it is not likely that you will be able to figure out this program on your own. This is especially important for owners of our competitors’ products that aren’t compatible with this program. Your computer could crash or shut down without warning. In fact, when you start working with this program, make sure you have duplicate files so, in case of system failure, you will not lose your work. Remember, if your system fails, all your files could be deleted. But if you have duplicated the files onto a CD, you will have no trouble accessing them when you need them.

Đáp án

LISTENING

1.C 2.A 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.C 9.D

READING

10.A 11.B 12.B 13.B 14.B 15.C 16.B 17.A 18.D 19.C 20.C 21.D 22.B 23.D

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC