Từ vựng TOEIC chủ đề COMPUTERS

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Access 🔈 æksɛs Truy cập
Allocate 🔈 æləʊkeɪt Cấp cho, phân phát, chia phần
Compatible 🔈 kəmˈpætəbl Tương thích
Delete 🔈 dɪˈliːt Xóa
Display 🔈 dɪsˈpleɪ Hiển thị, trình bày, trưng bày
Duplicate 🔈 djuːplɪkɪt Gấp đôi, nhân đôi
Failure 🔈 feɪljə Hỏng, thất bại
Figure out 🔈 fɪgər aʊt Nhận ra, đoán ra, tìm hiểu
Ignore 🔈 ɪgˈnɔː Bỏ qua, phớt lờ
Search 🔈 sɜːʧ Tìm kiếm, tìm hiểu
Shutdown 🔈 ʃʌtdaʊn Đóng lại, ngừng lại; tắt máy
Warning 🔈 wɔːnɪŋ Cảnh báo

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Khi làm việc với mính tính là tôi ignore hết mọi thứ xung quanh. Hôm nay, when I try to access my computer, a warning hiện lên với nội dung “Low Memorry”. Ngay lập tức, tôi figure out là mình phải làm gì để giải quyết sự cố này. Đầu tiên tôi search những duplicate filesdelete chúng, sau đó tôi cố gắng shutdown the computer’s warning nhưng việc quái gì xảy ra thế này? The display dường như bị đóng băng với bảng thông báo này, tôi không thể shutdown nó được. Bạn có nghĩ là tôi đã failed to understand về sự vận hành của máy tính không? Nếu bạn có thể, làm ơn allocate vài phút để giúp tôi với. Tôi chắc chắn rằng phần mềm của tôi is compatible và nó không phải là nguyên nhân của sự cố này.

Bài tập áp dụng

Questions below refer to the following note.

Jim,

 

I have decided to get a new computer for my home office, and I need your advice to help me select the right one. I have allocated a certain amount of money from my budget for this. I think it is enough for a completely new system including computer, monitor, printer, and scanner. I would like to continue using the software I already use, so I need a system that is compatible with my current system and software. However, I think I should get a different brand. I have had nothing but trouble with the computer I have now. It often shuts down without warning, and sometimes I can’t access my files. I haven’t been able to figure out the reason for these problems, and no one has been able to fix it for me.

 

I plan to go to some stores this Saturday and Sunday to search for my new computer. Would you be able to go with me? If not, I’ll call you before the weekend to get your advice. I have a big project coming up next month, so I would like to get my new computer up and running soon. Let me know if you can help me this weekend.

 

Janet

1. What does Janet want Jim to help her with?

A. Finding money to buy a computer.

B. Choosing a new computer.

C. Repairing her computer.

D. Accessing her files.

2. What does Janet plan to do this weekend?

A. Call Jim.

B. Figure out the reason for her problems.

C. Go on a date with Jim.

D. Look for a new computer.

3. When will Janet′s big project begin?

A. Sunday.

B. Before the weekend.

C. Next month.

D. Saturday.

4. The word “allocated” is closest in meaning to …………….

A. removed

B. designated

C. borrowed

D. earned

5. The word “access” is closest in meaning to …………….

A. close

B. write

C. Open

D. save

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1. What does the speaker suggest that listeners do?

 A. Read the manual.

 B. Figure out the program by tinkering with it.

 C. Buy his software.

 D. Consult the competitor’s manual to check for compatibility.

2. What does the speaker recommend doing with files?

 A. Copying them.

 B. Reading them.

 C. Accessing them.

 D. Deleting them.

3. What problems could users face?

 A. Their warning systems could malfunction.

 B. Their warranties could be invalidated.

 C. Their computers could shut down without warning.

 D. Their manuals could be inaccurate.

 

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer

1.C 2.D 3.D 4.C 5.D

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1.A 2.D 3.C

Tapescript phần nghe​

W The woman who writes the weekly restaurant reviews for the local newspaper has published a guide to local restaurants. 
M That won′t be too helpful. I don′t think the same food appeals to her as appeals to me. 
W I know what you mean. There′s a lot of

subjectivity in reviewing restaurants. 
M Yes, I usually don′t bother reading the reviews. I often eat out on weekends, but I rely on my coworkers to suggest good places to eat. They′re familiar with a lot of the restaurants in the city.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents