Từ vựng TOEIC chủ đề Events

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Assist 🔈 əˈsɪst Giúp, giúp đỡ, trợ giúp
Coordinate 🔈 kəʊˈɔːdnɪt Phối hợp, kết hợp
Dimension 🔈 dɪˈmɛnʃən Kích thước, chiều, cỡ, khổ
Exact 🔈 ɪgˈzækt Chính xác, đúng, đúng đắn
General 🔈 ˈʤɛnərəl Chung, tổng quát, toàn thể
Ideally 🔈 aɪˈdɪəli Lý tưởng, đúng như lý tưởng, theo lý tương
Lead time 🔈 liːd taɪm Thời gian thực hiện
Plan 🔈 plæn (vẽ/lập/đặt) kế hoạch, đồ án/ dự định
Proximity 🔈 prɒkˈsɪmɪti Gần (trạng thái gần, ở gần, thời gian gần, sự kiện gần, …); sự gần gũi
Regulate 🔈 ˈrɛgjʊleɪt Quy định
Site 🔈 saɪt Địa điểm, vị trí
Stage 🔈 steɪʤ Sắp xếp, tổ chức

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

Hold your next event at the Starlight Hotel

The grandest hotel in Weston

 

 Are you planning a parry, banquet, reception, or conference? We have the ideal location for you. We can accommodate groups of all sizes. Choose from any of our elegant event rooms:

 

The Garden View Room—holds up to 100 people

 

The Starlight Room—holds up to 200 people

 

The Banquet Hall—holds up to 250 people

 

The Stardust Ballroom—holds up to 350 people

 

We are ready to assist you with planning food, entertainment, invitations, and decorations. We are conveniently located in the heart of the downtown entertainment district, in proximity to major bus and subway lines.

 

Contact Prisca Haines, Site Coordinator phone: 953-9172; e-mail: p_haines@starlight.com

To:       Prisca Haines

 

From:   Peter Richards

 

 Subject: Event room

 

 Date:      September 22

 

 Dear Ms. Haines,

 

I saw the ad for event rooms at die Starlight Hotel in die Weston Daily News of September 20th. I am coordinating our company’s annual awards banquet, winch will be held on the 18th of next month. We would like to stage a simple but elegant affair. We don’t expect more than about 75-85 guests. We would like to have a dinner followed by speeches and presentations of awards. Other than that, we don’t plan to have any special entertainment. I would like to discuss the menu with you. Ideally, we would like to provide our guests with a choice of a meat entree and a vegetarian entree. I would like to know if your hotel kitchen can provide that, and which dishes you would specifically recommend.

 

Please call me before the weekend to discuss planning this event. I can be reached at 953-0955.

 

 Thank you.

 

 Peter Richards

1. When will the company banquet take place?

 A. September 20.

 B. This weekend.

 C. October 18.

 D. September 22.

 

2. Which room will Ms. Haines probably recommend for the banquet?

 A. The Garden View Room.

 B. The Stardust Ballroom.

 C. The Banquet Hall.

 D. The Starlight Room.

 

3. What will Mr. Richards need assistance with?

 A. The decorations.

 B. The entertainment.

 C. The invitations.

 D. The food.

 

4. The word “ideal” in the advertisement is closest in meaning to …………….

 A. convenient

 B. perfect

 C. beautiful

 D. large

 

5. The word “coordinating” in the e-mail is closest in meaning to …………….

 A. arranging

 B. presenting

 C. hosting

 D. discussing

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

1. When do they have to sign the contract?

 A. Right now.

 B. This week.

 C. Later today.

 D. In four weeks.

2. What are the speakers discussing?

 A. The wedding date.

 B. The wedding coordinator.

 C. The decorations for the reception.

 D. The place for the wedding reception.

3. Where does the man want to hold the wedding reception?

 A. At a hotel.

 B. In a park.

 C. At a club.

 D. In his backyard.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer

1.B 2.B 3.B 4.D 5.A

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer​

1.D 2.A 3.B

Tapescript phần nghe​

M I′ve found the ideal site for our wedding reception. The dimensions are just right, and the manager will assist us with coordinating all the details. 
W But you didn′t tell me where it is. 
M It′s at the Berkshire Country Club. It′s exactly what we wanted, and there′s plenty of parking. I want you to see it right away because we have to sign the contract before the end of the week. 
W That won′t be hard. I′m free all day. Let′s go look at it now.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents