fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề Events

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Assist 🔈 əˈsɪst Giúp, giúp đỡ, trợ giúp
Coordinate 🔈 kəʊˈɔːdnɪt Phối hợp, kết hợp
Dimension 🔈 dɪˈmɛnʃən Kích thước, chiều, cỡ, khổ
Exact 🔈 ɪgˈzækt Chính xác, đúng, đúng đắn
General 🔈 ˈʤɛnərəl Chung, tổng quát, toàn thể
Ideally 🔈 aɪˈdɪəli Lý tưởng, đúng như lý tưởng, theo lý tương
Lead time 🔈 liːd taɪm Thời gian thực hiện
Plan 🔈 plæn (vẽ/lập/đặt) kế hoạch, đồ án/ dự định
Proximity 🔈 prɒkˈsɪmɪti Gần (trạng thái gần, ở gần, thời gian gần, sự kiện gần, …); sự gần gũi
Regulate 🔈 ˈrɛgjʊleɪt Quy định
Site 🔈 saɪt Địa điểm, vị trí
Stage 🔈 steɪʤ Sắp xếp, tổ chức

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề Events

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked number 1.

(A) The exact number of guests is ten.

(B) The location is ideal for a playground.

(C) The regulations limit parking at night.

(D) The banquet is staged in the ballroom.


Part 2: Question—Response
Number 2. Can you give me a general idea of the number of guests you expect?

(A) That’s the ideal number.

(B) About 150 people will attend.

(C) Generally, I have good expectations.


Number 3.
How much lead time will we need?

(A) The event should last about three or four hours.

(B) I was the leader last lime.

(C) The hall has to be reserved a month in advance.


Part 3: ConversatIon
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation,
[M] I’ve found the ideal site for our wedding reception. The dimensions are just right, and the manager will assist us with coordinating all the details.
[W] But you didn’t tell me where it is. 

[M] It’s at the Berkshire Country Club. It’s exactly what we wanted, and there’s plenty of parking. I want you to see it right away because we have to sign the contract before the end of the week.
[W] That won’t be hard. I’m free all day. Let’s go look at it now.


Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.

I am coordinating the plans for our next big event, the year-end office party. Tom is assisting me, and we have already had several meetings. The event isn’t until next month, so we’ve given ourselves plenty of lead time. Right now we’re looking for a site that is in close proximity to the office and isn’t too small to stage our event. You all know that the event is informal and that there won’t be any ceremony or speeches. However, we will need to have more than just a general idea of how many will attend. We’ll need an exact count by the end of the week, so please let us know soon if you plan to attend.

Đáp án

LISTENING

1.A 2. B 3. C 4. B 5. C 6. C 7. D 8. B 9. A

READING

10. C 11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. A 18. C 19. D 20. A 21. D 22. B 23. C

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC