fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề Inventory

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
adjustment 🔈 əˈʤʌstmənt điều chỉnh
automatically 🔈 ˌɔːtəˈmætɪkəli tự động
crucial 🔈 ˈkruːʃəl then chốt
discrepancy 🔈 dɪsˈkrɛpənsi khác biệt
disturb 🔈 dɪsˈtɜːb làm phiền
liability 🔈 ˌlaɪəˈbɪlɪti nghĩa vụ, trách nhiệm
reflection 🔈 rɪˈflɛkʃən ảnh phản chiếu
run 🔈 rʌn vận hành, thực hiện
scan 🔈 skæn xem lướt qua
subtract 🔈 səbˈtrækt trừ đi
tedious 🔈 ˈtiːdiəs tẻ nhạt,chán
verify 🔈 ˈvɛrɪfaɪ xác thực

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề Inventory

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) He’s verifying the number of items in stock.

(B) He’s adjusting the height of the ladder.

(C) He’s disturbing the order of the shelves.

(D) He’s scanning the goods by computer.

 

Part 2: Question-Response
Number 2.
Shall we set it to be done automatically, or shall we do them all by hand?

(A) Automatically.

(B) They were hand delivered.

(C) Set it on the counter, please.


Number 3. Would you be able to verify these facts?

(A) It’s a fair price.

(B) No, the fax was only three pages.

(C) I got them all from the newspaper article.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[M] Even though the computer says we have five of these bedspreads left, I’d like you to go to the stockroom and verify that for me.
[W] If the computer says we have five, why would there be any discrepancy? [M] Sometimes there are adjustments to the inventory. I don’t want to toll this customer that we have a bedspread if we are out of stock.
[W] All right. check the stockroom myself and let you know right away.


Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.

We verily the computer’s count with a physical Inventory every year In January. It’s a tedious process, but It’s crucial to keeping our records straight. Even the physical counting leaves us with some discrepancies, but we feel that it more closely reflects our numbers. The physical count also puts us two steps closer to figuring out any huge discrepancies. Remember, in the long run any discrepancy is a liability. So, although we have to close everything down and stop running the business for the three days that it takes to complete the Inventory, it is well worth the effort that it takes.

Đáp án

LISTENING

1.A 2.A 3.C 4.B 5.B 6.D 7.D 8.D 9.B

READING

10.B 11.A 12.A 13.D 14.D 15.A 16.A 17.A 18.B 19.B 20.C 21.B 22.C 23.A

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC