fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề General travel

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
agent 🔈 ˈeɪʤənt đại lý
announcement 🔈 əˈnaʊnsmənt thông báo
beverage 🔈 ˈbɛvərɪʤ thức uống, đồ uống
blanket 🔈 ˈblæŋkɪt Chăn, mền
board 🔈 bɔːd lên máy bay
claim 🔈 kleɪm nhận lại
delay 🔈 dɪˈleɪ trì hoãn
depart 🔈 dɪˈpɑːt khởi hành
embarkation 🔈 ˌɛmbɑːˈkeɪʃən sự cho lên tàu
itinerary 🔈 aɪˈtɪnərəri hành trình, lịch trình
prohibit 🔈 prəˈhɪbɪt cấm, ngăn cấm, ngăn chặn
valid 🔈 ˈvælɪd có hiệu lực

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề General travel

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked number 1.

(A) The passengers are waiting for an announcement.

(B) The travel agents are issuing the tickets.

(C) The travelers are claiming their bags.

(D) The flight crew is boarding the plane.


Part 2: Question—Response
Number 2. When does the train depart?

(A) In fifteen minutes.

(B) From Gate fifteen.

(C) In another part of the station.


Number 3. Will a meal be served during the flight?

(A) Yes, I reserved your flight.

(B) No, just beverages and a snack.

(C) Their service is all nght.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[W] Would you care for another beverage?

[M] Is there time? According to my itinerary, we should be landing soon.

[W] You must have missed the announcement. We’ve been delayed and won’t be landing for another hour. 

[M] An hour? But I was supposed to be ready to board my connecting flight by three o’clock. I’ll never make it on time. Now I’ll have to change my whole itinerary.

 

Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.

Welcome to flight one fifteen. We will begin embarkation in five minutes. Please have a valid passport and ticket ready to show the flight attendant as you board. The itinerary for our trip today includes a thIrty-minute stop in Chicago before we continue on to Los Angeles. We are scheduled for takeoff in twenty minutes, and since the captain has announced that he expects no delays in our trip, we should be departing on time. Please remember that once you are on board the plane, use of cell phones is prohibited until after we have taken off. We will begin our beverage service soon after takeoff, and lunch will be served later on. Have a pleasant flight.

Đáp án

LISTENING

1.A 2. A 3. B 4. D 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A

READING

10. D 11. C 12. B 13. A 14. B 15. A  16. A 17. C 18. B 19. C 20. B 21. B 22. D 23. D

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC