Từ vựng TOEIC chủ đề General travel

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
agent 🔈 ˈeɪʤənt đại lý
announcement 🔈 əˈnaʊnsmənt thông báo
beverage 🔈 ˈbɛvərɪʤ thức uống, đồ uống
blanket 🔈 ˈblæŋkɪt Chăn, mền
board 🔈 bɔːd lên máy bay
claim 🔈 kleɪm nhận lại
delay 🔈 dɪˈleɪ trì hoãn
depart 🔈 dɪˈpɑːt khởi hành
embarkation 🔈 ˌɛmbɑːˈkeɪʃən sự cho lên tàu
itinerary 🔈 aɪˈtɪnərəri hành trình, lịch trình
prohibit 🔈 prəˈhɪbɪt cấm, ngăn cấm, ngăn chặn
valid 🔈 ˈvælɪd có hiệu lực

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

 

Breezeway Travel Agency

Itinerary for: Edward Rochester

 

April 15

Depart New York City — 10:30 p.m.”Solar Airlines flight 133 Arrive Seattle, WA — 12:15 p.m.

Hotel: Puget Inn

1764 Capital Street Seattle, WA

April 18

Depart Seattle — 8:05 a.m. “Train # 10

“”‘Arrive Vancouver, Canada 11:20 a.m.

Hotel: Gas Town Hotel

375 Alaska Avenue Vancouver, Canada

April 20

Depart Vancouver — 11:30 p.m.”Solar Airlines flight 136

April 21

Arrive New York City — 5:10 a.m.

i) Please arrive at airport at least one hour ahead of scheduled departure time. Plane will begin boarding 20 minutes ahead of scheduled departure time.

It is prohibited to bring firearms, explosive devices, or sharp instruments on board any Solar Airlines flight. There is no meal service on board any Solar Airlines flight. Beverages will be available for sale.

ii) Please arrive at train station 30 minutes before scheduled departure time.

iii) A valid passport is required for entry into Canada.

1. How many nights will Mr. Rochester stay at the Puget Inn?

 A. Three.

 B. Two.

 C. One.

 D. Four.

 

2. What time can he get on the return flight to New York City?

 A. 10:30.

 B. 11:30.

 C. 5:10.

 D. 11:10.

 

3. What can he buy during the flight?

 A. A drink.

 B. A meal.

 C. A train ticket.

 D. A passport.

 

4. The word “itinerary” is closest in meaning to …………….

 A. ticket

 B. advice

 C. schedule

 D. bill

 

5. The word “prohibited” is closest in meaning to …………….

 A. not allowed

 B. permitted

 C. uncommon

 D. not encouraged

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1. What is not allowed before takeoff?

 A. Talking on the phone.

 B. Selling things.

 C. Dining.

 D. Drinking.

2. When will the flight leave?

 A. At 1:15.

 B. In twenty minutes.

 C. At nine o’clock.

 D. In five minutes.

3. What do passengers have to show the flight attendant?

 A. A passport.

 B. A boarding pass.

 C. An embarkation card.

 D. A trip itinerary.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer

1.C 2.C 3.D 4.D 5.D

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1.B 2.C 3.C

Tapescript phần nghe​

Welcome to flight one fifteen. We will begin embarkation in five minutes. Please have a valid passport and ticket ready to show the flight attendant as you board. The itinerary for our trip today includes a thirty-minute stop in Chicago before we continue on to Los Angeles. We are scheduled for takeoff in twenty minutes, and since the captain has announced that he expects no delays in our trip, we should be departing on time. Please remember that once you are on board the plane, use of cell phones is prohibited until after we have taken off. We will begin our beverage service soon after takeoff, and lunch will be served later on. Have a pleasant flight.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents