fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề Selecting a Restaurant

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
appeal 🔈 əˈpiːl sức lôi cuốn
arrive 🔈 əˈraɪv đến nơi
compromise 🔈 ˈkɒmprəmaɪz sự thỏa hiệp
daringly 🔈 ˈdeərɪŋli dũng cảm
familiar 🔈 fəˈmɪliə quen thuộc
guide 🔈 gaɪd hướng dẫn viên
majority 🔈 məˈʤɒrɪti đa số
mix 🔈 mɪks trộn lẫn
rely 🔈 rɪˈlaɪ Dựa vào/ tin cậy vào
secure 🔈 sɪˈkjʊə chiếm được,đạt được
subjective 🔈 səbˈʤɛktɪv chủ quan
suggestion 🔈 səˈʤɛsʧən lời đề nghị

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề Selecting a Restaurant

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked number 1.

(A) They’re relying on the waiter’s suggestions.

(B) They’re guiding the man through the mall.

(C) They’re arriving at an empty restaurant

(D) They’re securing the cloth to the table.


Part 2: Question-Response
Number 2.
How can I secure reservations at such a popular restaurant?

(A) Call early in the day.

(B) You can feel secure at that restaurant.

(C) I can recommend a popular restaurant.


Number 3. How can I choose a good restaurant?

(A) Look in the restaurant guide.

(B) I never refuse food at a restaurant.

(C) Yes, It’s a very good restaurant.

 

Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[W] The woman who writes the weekly restaurant reviews for the local newspaper has published a guide to local restaurants.
[M] That won’t be too helpful. I don’t think the same food appeals to her as appeals to me.
[W] I know what you mean. There’s a lot of subjectivity in reviewing restaurants. 

[M] Yes. I usually don’t bother reading the reviews. I often eat out on weekends. but I rely on my coworkers to suggest good places to eat. They’re familiar with a lot of the restaurants in the city.


Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.

Good afternoon. I am calling from the Patio Terrace Restaurant about your request for a reservation. I have secured a reservation for you at 8:30 P.M. tomorrow evening. Please arrive on time. We have a bar where you can enjoy appetizers and mixed drinks before dinner. If that idea appeals to you. I suggest arriving at seven thirty or eight o’clock. We have a parking lot in back for the exclusive use of our customers. Are you familiar with our location, or will you need directions?

Đáp án

LISTENING

1.A 2. A 3. A 4. B 5. C 6. D 7. A 8. B 9. C

READING

10. B 11. C 12. D 13. D 14. C 15. A 16. B 17. C 18. D 19. B 20. D 21. A 22. B 23. C

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC