fbpx
Luyện nghe TOEIC Part 2

Luyện Nghe TOEIC Part 2 Đề thi TOEIC Listening Format Mới 2022

Toeic Listening Part 2 Questions-Responses bao gồm 25 câu hỏi dạng HỎI – ĐÁP. Mỗi câu hỏi gồm 3 đáp án A,B, C. Đây là phần dễ lấy điểm nhất trong 4 Part của bài thi nghe TOEIC. Trong bài học này, bạn sẽ được lên kế hoạch Luyện Nghe TOEIC Part 2 cho các mục tiêu 500-650+. Ngoài ra, bạn còn được hướng dẫn cách học để đạt tối đa điểm Part 2. Ngoài ra, bạn sẽ được học

 • Cách trả lời chi tiết các dạng câu hỏi trong part 2 TOEIC
 • 3 bẫy hay gặp trong phần nghe TOEIC Part 2 và cách tránh bẫy
 • Mẹo thi TOEIC Part 2 để tối ưu điểm số làm bài.
 • Bài tập luyện nghe TOEIC Part 2

Nào cùng bắt đầu học bạn nhé, bài học khá dài, có cả các Video bài giảng nữa, nhớ bật loa lên để nghe bạn nhé.

Nội dung chính

Tỷ trọng các loại câu hỏi trong bài nghe TOEIC Part 2 ( Chỉ là giả định, thực tế số lượng mỗi câu có thay đổi và không đề thi nào giống đề thi nào)
Tỷ trọng các loại câu hỏi trong bài nghe TOEIC Part 2 ( Chỉ là giả định, thực tế số lượng mỗi câu có thay đổi và không đề thi nào giống đề thi nào)

Lên kế hoạch Luyện nghe Part 2 TOEIC

Ở bài học trước – Luyện Nghe TOEIC, bạn đã được học cách để lên kế hoạch chi tiết từng phần trong bài thi nghe TOEIC làm sao để đạt các mức điểm TOEIC mong muốn.

Ở bài này, sẽ nhắc lại một lần nữa, TOEIC Part 2 được xem là phần dễ lấy điểm nhất, vì vậy bạn cố gắng làm tốt phần này để giảm áp lực cho phần 3,4 vốn “khó nhằn” hơn.

Để đạt 500-650 Part 2 thì bạn cần làm đúng ít nhất 18/25 câu, muốn đạt trên 650 điểm thì cần đúng ít nhất 20/25 câu. Còn muốn đạt Max điểm nghe thì đương nhiên cố gắng đúng 25/25 câu bạn nhé, vì như đã nói, đây là phần dễ lấy điểm.

Có kế hoạch rồi, bây giờ cùng bắt tay vô luyện nghe TOEIC Part 2 thôi.

Các dạng câu hỏi trong part 2 TOEIC và Cách trả lời.

Có thể chia những câu hỏi ở Part 2 thành 5 dạng câu hỏi như sau

Dạng câu hỏi Wh-Question Where, When, Who, Why, What, …Lấy thông tin chi tiết về Nơi chốn, Thời gian, Tên người/vị trí/chức danh…, Lý do, …Where is the post office?
How far is it to city center from here?
Dạng câu hỏi Yes/No Question với Be/Have/DoĐể xác nhận một thông tin nào đóAre you Vietnamese? Aren’t you Vietnamese? You are Vietnamese, aren’t you?
Dạng câu đề nghị & yêu cầuWould/Could/Can Why don’t/How aboutWhy don’t we go out for dinner tonight?
Would you like to drink coffee?
Dạng câu hỏi lựa chọn A or BYêu cầu người nghe lựa chọn A/BWould you like to have coffee or tea?
Dạng câu StatementĐể nhận được phản ứng, trả lời của người ngheI have job interview on Monday morning.
It’s really hot today!
Mind map các dạng câu hỏi trong part 2 toeic
Mind Map các dạng câu hỏi trong part 2 toeic

Cách trả lời thường gặp ứng với mỗi dạng câu hỏi TOEIC Listening Part 2

Dạng câu hỏi WH-Question

 WHERE

 • Giới từ (in/ on/ at/ to/ from/ …)  + nơi chốn hoặc Danh từ chỉ một nơi chốn cụ thể
In/ at/ onTo/fromNext to/ near/ over/ across/ around
in the front (back) row
in the parking lot
in the supply cabinet
in Paris
at the corner of the street
at the customer service desk
at the front desk
at the end of this road
on the web site
on the bottom shelf
on the third floor
on my desk
to the airport
to Miami
to the address below
from ms. Kazmi
from Madrid
next to the movie theater
near fourth avenue
over at that window/ over there
directly across from the old one
across the street
around the corner
 • Hướng dẫn đường đi: Go to + place hoặc go + place

Ex: Go up to the third floor/ Take the stairs to the third floor …

 • Đôi khi đáp án đúng phải dựa vào nghĩa

Ex: Where is the annual report? à Maria took it early this morning.

WHEN

 • Quãng thời gian + AGO

Ex: Two days ago/ three years ago/ a couple of weeks ago

 • When + Mệnh đề ở quá khứ

Ex: When I visited the company

 • When + Mệnh đề ở hiện tại

Ex: When prices fall/ When my husband arrives

 • Những cụm từ chỉ thời gian
in/on /at /by + mốc thời gian
In about an hour
In March
In the late afternoon
On Friday
At 5 o’clock 
At 7 At 2 sharp
By Thursday
The day before yesterday
By tomorrow Tomorrow morning
Last year
Right away
Pretty soon
Quite recently
No later than Friday
Not until January
At the end of the month
At the next marketing meeting
Sometime next spring
After more tests are completed
Before the end of this week
As soon as I sign the lease
Early next month
Six months from now

WHO

 • Tên người (Mr. / Mrs. / Ms. / Dr. )

Ex: Mr. Martinez/ Ms. Cathy/ Mrs. Huber/ Dr. Peter/  Francis/ ….

 • Vị trí/ chức vụ trong công ty
Chairperson
Project manager
Assistant
Board members
Financial consultant
one of my colleagues
Accountant
director
Support technician
proprietor
inspector
secretary
 • Tên công ty/ phòng ban công ty
Sales department
Shipping department
Marketing department Publicity department
Human resources department (HR department)
Accounting department
Customer service department
Maintenance department
Research and development department
Technical support department
Legal department
Billing department
 • Tên nghề nghiệp

Ex: The reporter/ An architect/ I guess a student made it …

 • Đại từ:

Ex: I do/ I’ll take it/ Someone from personnel …

Câu Trả Lời Thường Gặp Cho Dạng câu hỏi Who
Câu Trả Lời Thường Gặp Cho Dạng câu hỏi Who

Nhìn chung với các bạn bắt đầu luyện nghe TOEIC Part 2 thì đây là dạng câu hỏi dễ, cố gắng học những cách trả lời và nghe cho quen để đạt trọn điểm số những câu hỏi dạng này bạn nhé.

WHY

 • To-V

Ex: Why are you going to Paris on Friday? à To help open our new branch.

 • Because/ because of/ Due to/ For

Why are you working so late this evening? à Because I have to finish this project.

Why was the staff meeting called off? à There was a scheduling conflict.

Why did Mrs. Chang leave early? à She had a doctor’s appointment.

 • Nói nguyên nhân nhưng lược bỏ “because”

Ex: Why did we change our office supplier? à (Because) Their deliveries were always late.

 • Thể hiện ý kiến cá nhân/ lời giải thích

Ex: Why aren’t the computers working? à I think there is a problem with the main power.

WHAT/ WHICH

 • What/ Which + N (what time/ color/ kind of + N/ …) à Đáp án phải tương ứng với thứ được hỏi

What time will the movie start? à Five o’clock.

What color would you like the outside to be? à Green.

What is the deadline on the Blair proposal? à A month from now.

Which office is yours, Jim? à The one on the right.

 • Dạng đưa ra mệnh lệnh cho câu hỏi “What should I do ….?”

Ex: What should I do with this package? àGive it to the manager.

 • Ý kiến cá nhân cho câu hỏi “What do you think of …?/ What’s your opinion …?” à thường có Adj

What’s your opinion of the bank’s new lending policy? à I think it’s a little bit dangerous.

What do you think of my new scarf? à It looks nice on you.

HOW

 • Câu hỏi How much / How many?

How much is this stapler ? à Two dollars / euros / pounds/ yen/ cents

How much milk do you need? àTwo cartons, please.

How many people have come? à About a hundred. / Several, I can’t remember.

 • How long/ How often?

How long has the company been in business? à It was established in 1993/ Since 1993/ Over 10 years so far/ For 10 years

How often do you go to the gym? à Every Friday/ Once a week/ Three times a week/ Usually just on Saturdays/ On a daily basis.

 • How soon/ early/ quickly/ late?

How soon can you deliver the item? à Next Monday at the latest.

 • How + S + get/go/come + to a place? à By + phương tiện đi / Hướng dẫn đường đi.

How did you come here? à By train/ taxi/ bus/ motorbike

How can I go to the univeristy from here? à Take the number 11 bus.

 • How + S + pay …? à In cash / By cash/ by check/ by credit card
 • How + be + N?/ How + S + like?  à Hỏi cảm nhận, thường có Adj.

How was your trip to Thailand? à I had the greatest time in my life/ I enjoyed it.

How do you like the new copy machine ? à It’s much faster than the last one.

Học là để sử dụng

Những dạng câu hỏi này tuy hơi chi tiết, xem qua có vẻ dài nhưng ứng dụng cao không chỉ khi bạn luyện nghe TOEIC Part 2 mà còn có thể sử dụng trong thực tế giao tiếp thường ngày, khi bạn đi du lịch nước ngoài, hoặc tiếp xúc nói chuyện Tiếng Anh với người nước ngoài. Nên học không phải chỉ để đi thi TOEIC Listening, học còn để sử dụng.

Dạng câu hỏi yes/no trong TOEIC Listening Part 2

 • Thường bắt đầu bởi các từ hỏi: BE/DO/HAVE
 • Câu hỏi đuôi (dùng để xác nhận thông tin)
 • Câu hỏi phủ định (từ hỏi phủ định đầu câu)

Phải nghe thêm được nội dung của câu hỏi. Đáp án đúng có thể chứa Yes/No nhưng chủ ngữ phải tương ứng với chủ ngữ trong câu hỏi, và nội dung phía sau Yes/No cũng phải có liên quan. Những câu hỏi này thường ít bẫy để loại trừ, chủ yếu là bẫy đồng âm/ lặp từ hoặc bẫy trả lời cho câu hỏi khác.

Infographic Dạng câu hỏi Yes/no question
Infographic Yes/no question- toeic part 2

Dạng câu đề nghị/ yêu cầu trong TOEIC Listening Part 2

Thường bắt đầu bởi các từ hỏi: Can you/ Could you/ would you mind / Would you like/ How about/ why don’t /Do you want/ May I/ Can I/ Could I/ Do you want me to …/

 Cách trả lời đồng ý/ Từ chối

ĐỒNG ÝTỪ CHỐI
You bet/ Certainly/ Absolutely/ Sure/ Definitely/ Why not?.
Not at all.
If you’re not too busy.
If it’s not too much trouble.
If you don’t mind.
Be my guest/ Go ahead/ By all means.
No problem.
Suit yourself/ Help yourself.
What an excellent idea!
That’s a good idea!
Yes, please!
Yes, that would be great!
I’d love to/ I’d be happy to/ I’m glad to.
That sounds good to me.
I’d appreciate that.
OK, I’ll be sure to do that.
Thanks, I’d like that.
I’m sorry, (but)…
I’ve never consider that.
I’d rather not.
I can manage, thanks./ I can handle it, thanks.
Sorry, I have an appointment, then.
I’m almost done, thanks.
Thanks, but I have other plans.
Let me think about it.
I’m afraid I can’t./ I’m afraid not.
I wish I could, but I’m very busy.
Cách trả lời đồng ý giúp Luyện Nghe TOEIC Part 2

Dạng câu hỏi lựa chọn: a or b

Chọn A hoặc B“Cái nào cũng được”Cả A và B/ Không chọn cái nào
I prefer green
I’ll go with the red one
The earlier the  better
Let’s do the letter first
I don’t mind driving
Now would be fine
Monday  is best for me.
The soup sounds good.    
Whatever you prefer.
Whichever costs less.
Anywhere is fine
Either is fine./ Either one is fine with me.
I don’t care It doesn’t matter (to me)
It doesn’t make any difference.
I’ll leave it to you./ It’s up to you.
I don’t have a preference.  
Both of them would be fine
I like both./ I like all of them.
I don’t like either (of them) None of them./ I prefer neither.
Neither, thanks
I like neither of them.
Bảng cách trả lời câu hỏi lựa chọn phần Listening Part 2

Dạng câu statement trong bài thi TOEIC Listening

 • Có thể là một câu hỏi lại (I have a job interview on Monday morning à How was it?)
 • Có thể là một thái độ hưởng ứng ( I have won a prize à Wow, that’s great)

Dạng câu trả lời “I don’t know” : Câu trả lời gián tiếp – Tất cả các câu trả lời gián tiếp đều là đáp án ĐÚNG : Nghe là chọn ngay

I don’t know anything about it.
I have no idea
I wish I knew
I haven’t heard about it
I haven’t been +  informed/ notified/ told  + yet
I’m not sure/ certain/ I’m still thinking/ considering it
I’m still waiting
I haven’t made up my mind
I’ll find out
I’ll let you know soon
It hasn’t been + discussed/ decided/ announced + yet
Let me check that for you
Let me ask/ call/ check with + sb
Nobody knows/ Who knows?/ Nobody knows yet.
No one told me about that
That’s news to me
Why don’t you try Micheal?
Try asking Mr. Taylor
John knows better than I do
That information is in the email.
Những câu trả lời luôn luôn đúng trong TOEIC Listening Part 2

2 Dạng câu hỏi khó ở Part 2

Dạng câu Statementcâu Đề Nghị – Yêu cầu thường là dạng câu khó khi luyện nghe TOEIC Part 2, vì nếu không xuất hiện những câu trả lời luôn đúng, thì đôi khi bạn phải hiểu nguyên câu hỏi, và hiểu các câu trả lời thì mới có thể chọn ra đáp án đúng, khác với những câu còn lại là đôi khi chỉ cần nghe một vài thông tin chính trong câu hỏi, câu trả lời.

Phần này thường khó lấy điểm với các mục tiêu từ 500-650 điểm TOEIC, vì vậy, nếu bạn đang cần luyện thi TOEIC cấp tốc, học gấp thì có thể không cần quá chú trọng vào phần này, chỉ cần tập trung vô mẹo và chờ đợi sự may mắn ở đề thi, miễn đúng tối thiểu 18/25 câu là được, vì số lượng câu hỏi dạng này trong Part 2 không nhiều. Còn nếu mục tiêu cao hơn, thậm chí cần Max điểm nghe và có nhiều thời gian hơn để luyện thi, thì không lý do gì bỏ qua dạng câu hỏi nào cả. Dạng nào cũng “xơi” được hết.

Thầy Huy - Max điểm nghe TOEIC
Thầy Huy – TOEIC 975 điểm – Max điểm Nghe

Xem thêm: Từ vựng TOEIC Part 2 : Cách học dễ nhớ, nhớ lâu, dễ áp dụng.

3 Loại bẫy thường gặp khi luyện nghe TOEIC Part 2

Đề thi luôn có bẫy để thử thách thí sinh, vì vậy nếu thí sinh chăm chú vào việc chọn đáp án đúng rất dễ “dính bẫy” nếu kỹ năng Listening chưa tốt, nhất là với những thí sinh đang muốn lấy điểm TOEIC mục tiêu 450-550. Phần này hướng dẫn thí sinh áp dụng Mẹo đánh trắc nghiệm TOEIC không bao giờ sai, dùng để loại đáp án sai, từ đó chọn ra đáp án đúng để đảm bảo khả năng chọn đúng đáp án là cao nhất.

Bẫy #1 – Đáp án chứa từ đồng âm/ lặp từ với câu hỏi

Xuất phát từ “Tính ì tâm lý” của con người, bài thi TOEIC đã dùng bẫy từ đồng âm để thử thách thí sinh. Trên tinh thần “lấy độc trị độc”, chúng ta biến bẫy này thành mẹo loại đáp án sai.

Tính ì tâm lý hay tâm lý quán tính chỉ hoạt động tâm lý của con người, cố gắng giữ lại những hiện tượng tâm lý cụ thể đã, đang trải qua, chống lại việc chuyển sang các hiện tượng tâm lý mới (Theo Wikipedia)

Khi nghe các câu trả lời, thí sinh có xu hướng chọn những câu trả lời có từ đồng âm với câu hỏi, vì thấy có một sự liên kết nào đó nên nghĩ rằng đó là đáp án đúng. Nhưng khi học đến đây, thí sinh nên loại ngay những đáp án này vì khả năng mắc bẫy từ đồng âm cao (95%).

Sau đây là một số dạng bẫy đồng âm thường gặp và ví dụ

Phát âm giống nhau: ví dụ work, walkWhen will the new serectary start working?
I’m walking there, too.
Loại vì có từ walk phát âm giống work trên câu hỏi
Lặp từ: Đáp án lặp lại 1 từ giống hệt trên câu hỏiWhat’s wrong with the computer?
This computer is our new model.
Loại vì lặp lại từ computer bên trên câu hỏi.
Từ cùng họ: ví dụ marketing vs marketHow long is the marketing report?
I bought it at a flea market. Loại vì lặp lại từ cùng họ: market cùng họ với marketing

Bẫy #2 – Câu trả lời không phù hợp với câu hỏi

a.  Câu hỏi Wh & câu hỏi lựa chọn (OR) : Loại đáp án có Yes/No

b.  Đáp án trả lời cho câu hỏi khác  Loại

Dấu hiệu này đặc biệt hữu dụng cho những câu hỏi phức tạp về mặt thông tin, đặc biệt là những câu hỏi What, How thường khó nghe rõ thông tin chi tiết đối với những thí sinh có trình độ nghe trung bình ở mức điểm mục tiêu 450-550 điểm.

Ví dụ: What is the advantage on the Blair proposal?

A. Next week     B. To secure your email                 C. They provide a low cost.

Bẫy#3 – Câu trả lời với câu hỏi không cùng chủ ngữ

Ví dụ: Do you have the product evaluation form?

(A) Fill out the evaluation.            (B)No, I left it on my car.             (C)Yes, he did it.

Mẹo nghe TOEIC part 2 – Video bài giảng của thầy Kiệt TOEIC 990

Trong phần này, bạn sẽ được hướng dẫn bằng Video 2 mẹo nghe TOEIC Part 2Mẹo đặt bút chì để cải thiện ít nhất 5-15 điểm TOEIC, áp dụng được cho cả Part 1 và Part 2; và Mẹo nghe những đáp án luôn luôn đúng.

Mẹo đặt bút chì để làm bài nghe TOEIC Part 2
Mẹo đặt bút chì để làm bài nghe TOEIC Part 2

Mẹo nghe TOEIC part 2 số #1 – Cách đặt bút chì

1 tuần sau khi thi TOEIC, cầm bảng điểm trên tay, nhiều bạn thiếu 5-15 điểm trong tức tưởi, lỡ biết bao cơ hội, thời gian. Ngoài thiếu một chút may mắn; chưa đủ kiến thức, chiến thuật, tâm lý ra; kỹ thuật làm bài cũng là một yếu tố quyết định, nhưng lại thường  bị xem nhẹ. Mẹo này hướng đẫn bạn kỹ thuật làm bài để tập trung hơn khi nghe, tối ưu được điểm TOEIC Listening

Mẹo nghe TOEIC Part 2 số #2 – Nghe những câu luôn đúng, chọn ngay không suy nghĩ.

Ở phần trên các bạn đã được học qua 5 dạng câu hỏi trong part 2 TOEIC và biết cách trả lời. Đôi khi trong Part 2, bạn sẽ nghe được những câu trả lời lạ lạ, thoạt nghe thì khó hiểu, không ăn nhập hay liên quan gì đến câu hỏi. Trong rất nhiều trường hợp, các đáp án lạ lạ đó lại đúng.

Những dạng câu như vậy là “câu trả lời gián tiếp”, hay có thể nói là “câu trả lời luôn đúng”. Video này sẽ hướng dẫn chi tiết bạn nhé.

Để sử dụng mẹo nghe này hiệu quả, mời bạn xem lại một số câu trả lời gián tiếp thường gặp trong TOEIC Listening part 2 nhé !

It hasn’t actually been decided/ announced/ assigned/  confirmed  +  yet.
I haven’t  decided yet / I haven’t made up my mind yet.
Let me check with the manager / Let’s ask Mary about that / Let me ask Paul.
I have no idea / I have no clue.
I (really) don’t know/ I’m not sure / I’m not really sure.
I’ve been wondering that, too.
No one knows yet.
No one told me anything. – I didn’t make it.
She didn’t say
It doesn’t matter.

Làm các bài tập luyện nghe TOEIC Part 2

Để thực hành kiến thức vừa học bên trên, bây giờ mời bạn làm các bài tập Luyện Nghe TOEIC part 2 có đáp án.

Học phải đi đôi với hành thì mới mau tiến bộ được, hít một hơi thật sau để bắt đầu bạn nhé !

Kết luận

Part 2 TOEIC không khó, nhưng cũng có khá nhiều bẫy, tuy nhiên nếu học kỹ bạn sẽ biết biến bẫy đó thành lợi thế trở thành mẹo nghe hiệu quả. Với các bạn có mục tiêu TOEIC 500-650+ thì cần đúng 18/25 câu Part 2, cố gắng đúng nhiều hơn để giảm áp lực cho phần 3, phần 4 vốn khá khó ở phía sau.

Xem thêm bài học Luyện Nghe TOEIC ở các phần khác

Chúc các bạn học tốt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC