Từ vựng TOEIC chủ đề CONFERENCES

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Accommodate 🔈

əˈkɒmədeɪt

Phù hợp

Arrangement 🔈

əˈreɪnʤmənt

Sự sắp xếp, chuẩn bị

Association 🔈

əˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n

Hiệp hội, đoàn thể

Attend 🔈

əˈtɛnd

Tham dự, có mặt

Get in touch 🔈

gɛt ɪn tʌʧ

Giữ quan hệ

Hold 🔈

həʊld

Tổ chức

Location 🔈

ləʊˈkeɪʃən

Địa điểm, vị trí

Overcrowded 🔈

əʊvəˈkraʊdɪd

Chật ních, đông nghịt

Register 🔈

rɛʤɪstə

Đăng ký

Select 🔈

sɪˈlɛkt

Chọn lựa

Session 🔈

sɛʃən

Buổi (học)/phiên, kỳ (họp)

Take part in 🔈

teɪk pɑːt ɪn

Tham gia, tham dự

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Many associations and organizations tổ chức các conferences thường niên để những thành viên của họ có thể get in touch lẫn nhau và take part in những chương trình đào tạo. Khi lên kế hoạch cho a conference, người lên kịch bản cố gắng để có a variety of sessions để cho những người attending có thể select một workshop or meeting phù hợp với nhu cầu của họ. When making arrangement for a conference, người tổ chức cần tìm một location mà sẽ hold tất cả những nhu cầu của họ. Location đó should be able to accommodate với số lượng người tham gia, nếu không thì những meeting rooms sẽ bị overcrowded. Một location đẹp sẽ thu hút nhiều người register for the meeting hơn

Bài tập áp dụng

Questions below refer to the following two e-mails.

To:      Max Sullivan

From:   Martha Reynolds

Subject: Conference

Max,

I have been working on the arrangements for our upcoming conference. I’ve looked into the City Convention Center, and I think it is the most conve­nient location. It is close to public transportation and hotels. The accommodations are also excellent. The rooms are large, and we can reserve up to ten meet­ing rooms. However, the price is almost 50% more than we agreed we could spend. The other choice is the Mayfield Hotel. Many associations hold their con­ventions there. It is a nice place, and the price is rea­sonable. However, it is not close to the subway. Also, it is much smaller than the Convention Center. I think we could only get three meeting rooms. Would that be enough? Please get in touch with me today to let me know what you think. I need to reserve a place soon.

Martha

To:      Martha Reynolds

From:   Max Sullivan

Subject:    Re: Conference

Martha,

In regard to selecting a location for the conference, I think the Convention Center is better than the Mayfield Hotel. The hotel is much too small. Remember, we plan to hold at least five sessions at a time. We couldn’t do that at the hotel. We expect more people to take part in the convention this year, so it is important to have a space that can accommo­date everyone.

About the price, I think we can rearrange the budget a bit in order to be able to pay for it. So go ahead

and reserve the space at the Convention Center.

Max

1. What are these e-mails about?

 A. The conference site.

 B. The date of the conference.

 C. The topics of the conference sessions.  

D. The number of conference attendees.

2. How many meeting rooms will they need?

 A. At least five.

 B. Almost 50.

 C. Up to ten.  

D. Only three.

3. What does Max prefer about the Convention Center?

 A. The people.

 B. The price.

 C. The size.  

D. The location

4. The words “get in touch” in the first e-mail are closest in meaning to …………….

 A. offer

 B. discuss

 C. contact  

D. provide

5. The word “selecting” in the second e-mail is closest in meaning to …………….

 A. reserving

 B. choosing

 C. comparing  

D. seeking

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

1. Why are they having difficulty arranging a site for the conference?

 A. It’s a busy time of year.

 B. The coordinator has been sick.

 C. Their group is large.

 D. They procrastinated.

2. When will the conference take place?

 A. Next year.

 B. At the end of this month.

 C. Next month.

 D. At the end of this year.

3. How many people do they expect at the conference?

 A. Four hundred.

 B. Five hundred.

 C. Two hundred.  

D. Ten hundred.

Đáp án

Questions below refer to the following two e-mails.

1.D

2.C

3.D

4.D

5.A

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

1.C

2.A

3.B

Tapescript phần nghe

M Has the committee selected a site for our conference next year? 

W Not yet. It′s difficult to find a site that can accommodate a group of our size. We don′t want our sessions to be overcrowded.

 M That′s true. And if our projections are correct, we can expect around 500 people to attend. But we need to have a site selected by the end of next month.

 W We have some possibilities in mind. We′ll know soon if any of them will work out.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents